Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Čo je nové na Základnej škole Angely Merici?

Základnú školu Angely Merici, ktorá sa nachádza v historickom centre Trnavy, sme vám v našom týždenníku predstavili už v minulom roku. „Úlohou našej školy je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať žiakov v kresťanskom duchu,“ hovorí jej riaditeľka Mária Cisá

rová. Sídli v historickej a pamiatkovej chránenej budove a okrem toho má svoju hymnu, zástavu i znak. Pripomeňme si, čo škola ponúka svojim žiakom a na čo sa zameriava.

FOTKA BUDOVY ŠKOLY-DODÁM
Zameranie školy
„Naša základná škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov a informatiky. Prvý cudzí jazyk, anglický, sa deti začínajú učiť už v l. ročníku,“ vysvetľuje riaditeľka. Neskôr, od 5. ročníka žiaci začínajú s výučbou druhého cudzieho jazyka, kde si môžu vybrať medzi nemčinou alebo francúzštinou. „Informatika je povinný predmet pre všetkých žiakov od 5. ročníka. S počítačmi však pracujú aj žiaci l. stupňa v rámci predmetov a záujmovej činnosti,“ hovorí. V škole je zriadené Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré ponúka 27 záujmových krúžkov s rôznym zameraním.

Skryť Vypnúť reklamu

Vybavenie školy
Základná škola Angely Merici má k dispozícii dve počítačové učebne a
dve jazykové laboratóriá, z ktorých je jedna zariadená ako multifunkčná učebňa. „V exteriéri školy sme zasa vybudovali ekotriedu. Zárukou kvalitného vzdelávania našich žiakov je plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Žiaci sa zapájajú do všetkých umeleckých a športových súťaží, ako aj predmetových olympiád, o čom svedčia ich popredné umiestnenia. Okrem toho, že majú aj vlastný časopis Uršulínček, sú žiaci úspešní aj pri prijímaní na stredné školy,“ konštatuje Mária Cisárová.

FOTO-JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM
Projekt Jazykové laboratórium
Škola sa zapája do mnohých úspešných projektov, vďaka ktorým môže zveľaďovať vzdelávací proces svojich žiakov. Jedným z nich je aj Projekt Jazykové laboratórium financovaný ministerstvom školstva.
„Sme si vedomí toho, že v súčasnej dobe, keď prebieha integrácia sveta, je nevyhnutné, aby človek ovládal slovom aj písmom aspoň jeden svetový jazyk. Naším cieľom je poskytnúť žiakom tejto školy kvalitné jazykové zručnosti,“ uvádza riaditeľka. Pri súčasnom rozvoji počítačovej techniky a komunikačných technológií môžu žiaci komunikovať prostredníctvom internetu so svojimi rovesníkmi z iných krajín aj v písomnej podobe. „Máme záujem vnášať do výchovno-vzdelávacej činnosti nové formy a metódy, aby sme tak priblížili žiakom učivo a učili ich cudzí jazyk nielen zaujímavo, ale najmä kvalitne a kreatívne,“ vysvetľuje. Cieľom školy bolo zriadiť aj modernú multimediálnu učebňu, čo sa jej aj podarilo. „Máme záujem o to, aby táto miestnosť a jej zariadenie slúžilo všetkým žiakom školy, ich rodičom, ale aj všetkým záujemcom nášho regiónu. Naše brány chceme otvoriť všetkým, ktorí prejavia záujem o Program školy.“ Miestnosť nie je vybavená len samotným jazykovým laboratóriom, ale aj počítačom, CD a DVD prehrávačom, ako aj datavideoprojektorom, ozvučením, kamerou a digitálnym fotoaparátom. „Zakúpili sme tiež doplnkovú literatúru a metodický materiál, ktorý bude slúžiť učiteľom na skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov a pre ich profesijný rast.“ V tomto projekte bola Základná škola Angely Merici jedinou úspešnou školou v rámci Trnavy. Vďaka tomu môže podať aj žiadosť o akreditáciu výučby cudzích jazykov, aby mohla vzdelávať ľudí, ktorí to potrebujú pre svoje zamestnanie, nezamestnaných pri hľadaní si zamestnania, ako aj seniorov, ktorí sa na výučbu cudzích jazykov tešia.

Skryť Vypnúť reklamu

EKOTRIEDA-VYTRÍNA
Ďalší úspešný projekt Ekotrieda
Ministerstvo školstva vyhlásilo v roku 2006 program na podporu environmentálnej výchovy na školách s názvom Enviroprojekt 2006. „V rámci tohto programu získala naša škola dotáciu na realizáciu projektu Ekotrieda v exteriéri školy. Z finančných prostriedkov pridelených ministerstvom a ďalších zdrojov sme v areáli školy vybudovali ekologickú triedu, ktorej súčasťou je altánok, sklenené panely a zeleň v kameninových nádobách.“ Exponáty inštalované v paneloch majú podobu výtvarných diel, fotodokumentácie i ručných prác. Žiaci turistického oddielu si priniesli aj rôzne prírodniny z Malých Karpát, pričom triedu zdobia aj ukážky minerálov a vtákov. Altánok bude slúžiť žiakom školy pri výučbe prírodovedy, vlastivedy, zemepisu, prírodopisu, chémie, ale aj pri mimoškolských aktivitách. Jednou z nich je aranžovanie. „Oddych tu nájdu aj deti zo Školského klubu. Zeleň v kameninových nádobách skrášlila a skultúrnila prostredie, kde žiaci školy trávia prestávky a voľný čas. Projekt však nepovažujeme za ukončený, pretože postupne chceme zriadiť po obvode areálu školy Náučný chodník,“ opisuje M. Cisárová. Ten by mal nadväzovať na ekotriedu a bude v ňom zdokumentovaná charakteristická fauna i flóra nášho regiónu, ako i ďalšie prírodné zaujímavosti. Hoci toto ročné obdobie neumožňuje vyučovanie v ekotriede, deti sa o vystavené exponáty živo zaujímajú. „Veríme, že vynaložené prostriedky a námaha nevyjdú nazmar a podarí sa nám splniť hlavný cieľ projektu. Vypestovať v deťoch pocit spoluzodpovednosti za stav životného prostredia a naučiť ich aktívne sa podieľať na jeho ochrane,“ uvádza riaditeľka.

Skryť Vypnúť reklamu

KONTO ORANGE
Projekt Konta Orange
Úspešný projekt Konta Orange pod názvom Naša obec, širšie okolie obce, región, minulosť obce, zvyky, tradície, história, kultúra je zameraný na vlastivedné učivo 3. ročníka. Ako sme sa dozvedeli, jeho cieľom je oživenie vyučovania, prepojenie školy a rodiny, rozšírenie znalostí o zvykoch a regióne. Využíva pritom viacero metód a foriem práce ako tvorivú dramatiku, hodiny s využitím informačno-komunikačných technológií alebo zrealizované priamo v prírode. Zároveň ide o prepojenie školy a rodiny prostredníctvom tvorivých dielní detí, rodičov, učiteľov, kde si žiaci prakticky vyskúšajú, čo sa na vyučovaní naučili. Ich vedomosti tak budú podložené zážitkovým učením.

FOTO: SOCRATES
Projekt Socrates
Škola nadviazala v septembri 2004 družbu so základnými školami v Škótsku, Španielsku, Nemecku a Taliansku. V školskom roku 2005/2006 začala participovať na spoločnom medzinárodnom projekte Socrates – Comenius s názvom You + Me = US. „Zapojili sme doň 79 žiakov prvého stupňa. V minulom školskom roku sa jedna z našich učiteliek Zuzana Hrdličková zúčastnila na projektovom stretnutí v Španielsku. V júni 2006 sme po prvýkrát hostili dve učiteľky zo Škótska. Pri tejto príležitosti sme 7. júna 2006 zorganizovali aj Metodický deň. Jeho cieľom bolo predstaviť širokej verejnosti, pedagogickým i ostatným záujemcom činnosť školy v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií a nových metód vo výchovno-vzdelávacom procese ako tvorivú dramatiku, výučbu cudzieho jazyka v jazykovom laboratóriu.“ Pozvanie prijalo 43 záujemcov z radov pedagógov, rodičov, zriaďovateľa i štátnej školskej inšpekcie. Medzi účastníkmi podujatia boli aj predstavitelia škótskej partnerskej školy, s ktorou základná škola spolupracuje. V rámci projektu Socrates Comenius v októbri minulého roku vycestovali naše učiteľky Alena Ištvancová a Zuzana Hrdličková na Sicíliu, kde sa stretli s koordinátorkami zo všetkých partnerských krajín.
FOTO: SOCRATES 2
„V súčasnosti sme už v druhom školskom roku spolupráce. Do projektu sme zapojili 118 žiakov prvého i druhého stupňa. Čakajú nás zaujímavé aktivity, individuálne práce i tímová spolupráca. Okrem toho vytvorenie knihy pod názvom Zjednotené deti i turistickej brožúry mesta Trnava,“ hovorí riaditeľka školy. „Už v máji tohto roku budeme hostiteľskou krajinou pre všetky partnerské školy. Sme veľmi radi, že budeme môcť privítať a pohostiť také veľké krajiny a prezentovať im naše malé, ale krásne Slovensko. Určite sa nemáme za čo hanbiť, veď naša krajina je čistá, ekonomicky sa vzmáha a je plná dobrých a milých ľudí,“ dodáva.

NENI FOTKA
Školský zájazd do Londýna
Aby žiaci mali možnosť presvedčiť sa o nutnosti ovládať cudzí jazyk a vedieť ho používať aj v praxi, základná škola pre nich začala organizovať pobyty v cudzej krajine. „Tento školský rok 2006/2007 sa nám podarilo opäť zorganizovať poznávací zájazd do Londýna. Žiaci 7. až 9. ročníka sa naň veľmi tešia. Prieskum záujmu jasne ukázal, že žiaci majú záujem poznávať miesta, o ktorých sa dozvedajú zo školských učebníc. Cieľom nášho zájazdu je však okrem spoznania Londýna a miest aj návšteva a priblíženie života Angličanov prostredníctvom ubytovania v anglických rodinách.“ Samozrejmosťou je komunikácia v angličtine, čo veľmi prispieva ku komunikatívnej zručnosti detí. Žiaci vnímajú rozdielne konverzáciu v anglickom jazyku v škole a úplne iné dimenzie nadobúda konverzácia v reálnom živote. Vidieť a zažiť Londýn je vari snom každého človeka študujúceho angličtinu. Určite nielen preto, že Londýn patrí k témam a učebným osnovám už na základnej škole. „Dúfam, že žiakom našej školy bude tento zájazd veľkým prínosom, obohatí ich o nové poznatky a zároveň v nich prebudí chuť zdokonaľovať sa v angličtine.“

FAŠIANGY
Fašiangové tvorivé dielne
Rozvíjať tvorivosť žiakov cez folklór je jeden zo spôsobov ako nadviazať na ľudové umenie miestneho regiónu a spojiť minulosť so súčasnosťou To sa darí aj na Základnej škole Angely Merici prostredníctvom detského folklórneho súboru Drienka, ktorý pripravil pre rodičov školy príjemné jarné marcové popoludnie. Rodičia i žiaci sa stretli v priestoroch telocvične, kde sa konalo vystúpenie spojené s jarnými zvykmi, vinšami, krásnymi chorovodmi i vynášaním Moreny. Po presunutí do tried ich už čakalo maľovanie vajíčok rôznymi technikami, pletenie šibákov i krásna výstavka obrázkov s veľkonočnou tematikou. Tvorivé dielne sa konali v spolupráci krúžku ľudových tancov, aranžovania a zdravej výživy.
„Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a usporiadali toto tvorivé popoludnie. Vytvorili tak pomyselný most nielen medzi krúžkami, ale aj rodičmi, ktorí si spolu so svojimi ratolesťami odniesli veľkonočné výtvory domov,“ uvádza M. Cisárová, ktorá verí, že viac, ako veľkonočné kraslice potešila všetkých spolupráca školy a rodiny.

TRIEDA
V akom prostredí sa vzdelávame
„Prvý dojem z budovy, v ktorej sídli naša škola nie je lichotivý a lákavý. Popísaná fasáda sprejermi neláka okoloidúcich návštevníkov mesta. História budovy a jej historická výzdoba si však zaslúžia väčšiu pozornosť. Budova školy patrí medzi kultúrne pamiatky mesta. Z toho dôvodu sme pripravili projekt, ktorý rieši obnovu fasády a výmenu okien,“ hovorí riaditeľka. Naopak vedenie školy si je vedomé toho, že dobré výsledky u detí sa dosahujú v príjemnom, peknom a estetickom prostredí. Deti sa v takom učia a všetky triedy v škole sú vybavené novými lavicami. Interiéry niektorých spĺňajú kritériá dnešnej doby. Do konca roka by mali byť takto upravené všetky triedy.
Stranu pripravila Petra Nagyová, foto: archív ZŠ Angely Merici

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Päť chýb pri zateplení strechy
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 2. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 5. Úprava osobného motorového vozidla
 6. Important information for Brazilians living in Slovakia
 7. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 8. Vitajte v postapokalyptickom svete
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 24 116
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 038
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 832
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 527
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 847
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 756
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 472
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 370
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 159
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 144
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Hodinu čakala v daždi na testovanie, príčin môže byť viacero

Dve odberné miesta pred nemocnicou v Trnave vybavia denne približne 400 ľudí. Na odber sa treba objednať vopred.

Trnavský kraj obnovil cesty na Záhorí

Kraj má v tomto roku na opravu ciest ešte vyčlenených 1,6 milióna eur, z ktorých plánuje obnoviť sedemnásť úsekov ciest II. a III. triedy.

V piešťanskom múzeu uviedli knihu o stíhacej letke 13

Kniha je výsledkom desaťročia trvajúcej mravčej práce autora nielen v archívoch, ale aj v teréne s vtedy ešte žijúcimi pilotmi alebo ich rodinami.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?