Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme Základnú školu na Spartakovskej ulici v Trnave

SKOLA Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Trnave a potvrdením ministerstva školstva prišlo 1. januára 2006 k zlúčeniu školy na Spartakovskej ulici a školy V jame. Zlúčená Základná škola na Spartakovskej ul. 5, ktorej riaditeľom je Mgr. Štefan Peko, z

SKOLA
Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Trnave a potvrdením ministerstva školstva prišlo 1. januára 2006 k zlúčeniu školy na Spartakovskej ulici a školy V jame. Zlúčená Základná škola na Spartakovskej ul. 5, ktorej riaditeľom je Mgr. Štefan Peko, zosúladila dovtedajšie koncepcie oboch škôl. Okrem základných učebných variantov sa sústreďuje na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 3. - 9. ročníku, napĺňa osobitné učebné plány v športových triedach, realizuje aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. V školskom roku 2006/2007 sa vzdeláva v škole 1096 žiakov, z nich na prvom stupni 376, na druhom 720. Z celkového počtu je 82 detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia zaradených v špeciálnych triedach, ktoré sú doménou druhej prevádzky V jame.
Do jazykových tried sú zaraďované najbystrejšie, všestranne nadané deti po psychologickom vyšetrení na konci 2. ročníka. Od tretieho ročníka si vyberajú prvý jazyk - nemčinu, angličtinu alebo francúzštinu, ku ktorému sa v 7. ročníku pridá ďalší. Napriek tomu, že škola má kvalifikovanú francúzštinárku, ani prítomnosť automobilky v regióne nepresviedča rodičov o výhode učiť sa tento cudzí jazyk.

Skryť Vypnúť reklamu

KUCHYNA
Kuchárkam sa ľahšie varí, deťom viac chutí
Od 6. novembra je v prevádzke zrekonštruovaná školská kuchyňa. Len samotná technológia je za 10 miliónov korún z celkovej 24 miliónovej investície, ktorú vykrylo Mesto Trnava. Nová školská kuchyňa, ktorú slávnostne odovzdali 30. októbra, v plnej miere zodpovedá predpisom platným v Európskej únii. Je vybavená univerzálnymi varnými zariadeniami, konvektomatmi, automatizovanými umývačkami, komplexnou sadou nerezového riadu i ďalšími špeciálnymi prístrojmi na spracovanie surovín, ich uskladnenie i výdaj stravy. V školskej kuchyni na Spartakovskej sa varí aj pre žiakov a učiteľov budovy V jame a od januára sa k stravníkom pridá Základná škola na Atómovej ulici. Minulosťou sa stane klasické kupovanie stravných lístkov. Nový systém umožní vydávanie stravy s bezhotovostným platobným stykom. V kuchyni sa zlepšilo pracovné prostredie a odsávanie pár prostredníctvom špeciálnej vzduchotechniky. Zlepšilo sa aj prostredie vo vynovenej školskej jedálni. Kuchyňou na Spartakovskej sa začal napĺňať zámer modernizácie školských kuchýň v meste.

Skryť Vypnúť reklamu

foto jedalen
Útrapy s prestavbou sú minulosťou. Vo vynovenej jedálni deťom naozaj chutí.

GAME
Učia sa zdravo žiť
Game over 4.85 je program, ktorý žiaci od roku 2004 rozvíjajú pod vedením učiteľky Jany Florianovej. Je realizovaný pod záštitou ministerstva školstva, mesta a v spolupráci s anglickou farmaceutickou spoločnosťou. Jeho cieľom je preventívnym pôsobením na žiakov dosiahnuť, aby zlepšili svoj životný štýl, naučili sa predchádzať civilizačným chorobám, najmä obezite a zvýšenej hladine cholesterolu v krvi. Treba, aby pochopili prospešnosť pohybových aktivít, ktoré sú protikladom sedenia pri počítači či televíznom programe, aby sa čo najviac dozvedeli o zdravom stravovaní, naučili sa vyhýbať nevhodným návykom a potravinám.

PEER
Rodičov supluje peer program
V deväťdesiatych rokoch pripravilo výchovné centrum Okresnej pedagogickej a psychologickej poradne v Trnave preventívny peer program. Jeho zameraním je dodnes nahradiť v určitom zmysle deťom to, čo im nemôžu dať zaneprázdnení rodičia. Peerac je rovesnícka skupina, ktorá chce šíriť na škole zdravý životný štýl a spôsob života, ponúka nové motivačné schémy na zdravý život, na objavovanie nových hodnôt, na reformovanie hodnotového rebríčka u detí. Propaguje najmä rozumné využívanie voľného času, aby deti neskĺzli k nežiaducej činnosti, drogám či iným závislostiam. Podstatou práce je v skupine uplatňovať toleranciu, komunikatívnosť, tvorivosť, sebapoznávanie i rôzne formy zručností. Deti sa zapájajú aj do podujatí ako sú napríklad Kvet zdravia, Nefajčiarsky deň a ďalšie.

Skryť Vypnúť reklamu

ČASOPIS
Čo sa šuchne, každý krok
vybubnuje Bubienok!
Prvé číslo školského časopisu Žirafa vyšlo na Spartakovskej v roku 1993. Názov mal odvodený zo začiatočných písmen slov ŽIaci-RAdosť-FAntázia. Za trinásť rokov sa v jeho redakčnej rade vystriedalo niekoľko tvorivých kolektívov. Okrem stálych rubrík monitorujúcich dianie v škole, bol časopisom zaujímavého čítania a zábavy, v ktorom uverejňovali svoje práce aj mladí literáti. Uspel aj na súťažiach organizovaných CVČ Kalokagatia, kde v roku 1995 získal prvé a v roku 1997 druhé miesto v súťaži školských časopisov, v súťažiach na úrovni kraja i v celoslovenskom meradle. V októbri 1996 začal vychádzať na Základnej škole V jame školský časopis Jamka, s podobným zameraním. Okrem informácií zo života v škole a literárnych pokusov detí, prinášal rozhovory s výnimočnými žiakmi, aforizmy, anekdoty, kreslený humor a iné príspevky. Záujem dvoch redakčných rád sa onedlho spojí v nástupcovi oboch týchto školských periodík. Dvakrát ročne bude vychádzať Spartakovský bubienok, ktorého prvé číslo už žiaci pod vedením pedagógov pripravujú a chcú vydať ešte pred Vianocami.


KRUZKY
Zo spektra krúžkov si vyberie každý
V dvoch prevádzkach Základnej školy na Spartakovskej 5, vzdialených od seba približne tristo metrov, pracuje okolo sedemdesiatky vyučujúcich i vychovávateľov v popoludňajších hodinách s deťmi v ôsmich desiatkach záujmových krúžkov. V rôznorodej činnosti využívajú zaujímavé metódy a formy práce. Nimi si žiaci od prvých až po deviate ročníky rozvíjajú náukové, umelecké i športové vedomosti a zručnosti.
Na prvom stupni je najviac náukových krúžkov – krúžok anglického jazyka, počítačové krúžky, zdravotnícky krúžok, krúžky športového zamerania ako napríklad Neposlušná lopta či Malí športovci a krúžky Šikovné ruky.
V školských kluboch majú zelenú krúžky Pohybové hry, Rád sa hrám, Cvičme v rytme, počítačový krúžok, veľký záujem je i o krúžok Gazdinky.
Na druhom stupni sa venujú rozvoju počítačovej gramotnosti, rozšíreniu vedomostí z rôznych predmetov – Slovenský jazyk hrou, Matematika hrou, historicko-geografický krúžok, krúžky anglického i nemeckého jazyka. Pracuje zdravotnícky krúžok, krúžok rozvíjania umeleckých schopností, počítačovej animácie, výtvarný krúžok, dramaticko-tanečný krúžok. V športovej oblasti zabezpečuje rozvoj telesnej zdatnosti 15 krúžkov, najmä v ľadovom hokeji, ale nezaostávajú ani krúžky futbalové, basketbalové, stolnotenisové i volejbalové.

foto pocitace
Počítačové učebne slúžia deťom aj na prácu v počítačových krúžkoch.

SPECI
Výhoda pre deti s vývinovými poruchami
Zásadné zmeny v legislatíve umožňujú zohľadňovať individuálne potreby, schopnosti a záujmy detí. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možno individuálne alebo kolektívne integrovať v základnej škole bežného typu. V školskom roku 1991/1992 bola na bývalej ZŠ V jame pokusne zriadená špeciálna trieda pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia v druhom ročníku. V súčasnosti 82 žiakov vyučujú v ôsmich triedach, od 2. po 9. ročník. V špeciálnych triedach je maximálne 14 žiakov. Na prvom stupni vyučujú špeciálne pedagogičky. Na druhom stupni sú špeciálne pedagogičky triedne učiteľky, ktoré vyučujú v týchto triedach individuálne logopedické cvičenia a výchovné predmety. Ostatné predmety vyučujú skúsení pedagógovia s dlhodobou praxou podľa odbornosti, ktorým odborne pomáha školská psychologička. Žiaci sú hodnotení sú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách platných od 2. 9. 2004. Žiakom zo špeciálnych tried sa v školskej družine venujú vychovávateľky so špeciálnou pedagogickou kvalifikáciou. Pomáhajú im s prípravou na vyučovanie, organizujú relaxačnú, rekreačnú a záujmovú činnosť.
Je dosť ťažko pochopiteľné, že rodičia niektorých detí ešte v súčasnosti nechápu prospešnosť tohto spôsobu práce s deťmi a zaradenie svojho dieťaťa do špeciálnej triedy považujú za svoj neúspech a zlyhanie.

foto prvaci
V prvej triede sa učia ešte všetci spolu. Tým, ktorí v niečom zaostávajú, odporučí psychologička navštevovať špeciálnu triedu a individuálnym prístupom.

FUTBAL
Talenty rastú od prvej triedy
Športové triedy zamerané na ľadový hokej a volejbal dievčat majú v škole už 13-ročnú tradíciu. Pred piatimi rokmi k ním pribudol stolný tenis. Činnosť športových tried pomohla vytvoriť pozitívny imidž školy zameranej na šport. Napriek výborným výsledkom v ostatných predmetoch, v rôznych olympiádach a súťažiach, v očiach verejnosti a rodičov najviac rezonujú práve výsledky dosahované v športových odvetviach. Viacero žiakov sa prepracovalo do najvyšších športových súťaží, či už v hokeji alebo volejbale. Športové triedy navštevujú žiaci z celého regiónu. Za výsledky športových aktivít v posledných štyroch rokoch získala škola prvé miesto a Pohár primátora mesta Trnavy v súťaži o najvšestrannejšiu športovú školu medzi základnými a strednými školami v meste.

foto futbal
Na hodine telocviku neraz býva žiakom spoločníčkou futbalová lopta.

DENISA
Denisa čaruje s tenisovou raketou
Deviatačka Denisa Malá je členkou Klubu stolného tenisu Viktória Trnava. Športu sa venuje od 2. triedy, v súčasnosti pod vedením trénera Ivana Peku. Počas svojej športovej kariéry už dosiahla celý rad úspechov. Ako tretiačka obsadila 3. miesto v štvorhre na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise v Topoľčanoch. V kategórii mladších žiačok bodovala aj v Starej Ľubovni, ako siedmačka získala 1. miesto v štvorhre a 3. miesto v dvojhre. V apríli 2006 reprezentovala Slovensko v národnom výbere na MS v Číne. V Šanghaji obsadila 3. miesto v súťaži družstiev. Pri príležitosti Dňa študentstva ju prijal a za reprezentáciu školy a výborný prospech ocenil primátor mesta. Ocenenie a vecný darček za reprezentáciu Slovenska prevzala z rúk podpredsedu vlády 23. novembra na prijatí na Ministerstve školstva SR. Okrem toho má šikovná Denisa samé jednotky a chce ísť študovať na gymnázium.

foto Denisa
Denisa Malá je nielen úspešná športovkyňa, ale aj výborná žiačka, ktorá sa chystá na gymnázium.

KAROLINKA
Karolínka má už celú zbierku medailí
Od päť rokov je členkou Krasokorčuliarskeho klubu Trnava. Šiestačku Karolínku Sýkorovú trénuje Ľuboš Remiš. V rokoch 2002 až 2005 sa stala štvornásobnou Majsterkou Slovenska v krasokorčuľovaní. Dvakrát v Bratislave v kategórii Mladšie nádeje, raz vo Zvolene v kategórii Staršie nádeje a tiež v Piešťanoch v kategórii Mladšie žiačky. Na nepísaných majstrovstvách sveta v Liberci získala v roku 2006 tretie miesto. Úspechy neprichádzajú samé. S výnimkou nedele Karolínka trénuje dve hodiny denne. Okrem toho absolvuje baletnú prípravu a kondičné cvičenia. Svoje umenie ukázala vo vystúpení v súťaži Hviezdy na ľade, ba namiesto Martina Skotnického v priamom prenose zasadla 17. novembra 2006 ako členka poroty. Suverénne víťazstvo za splnenie všetkých európskych kritérií si priniesla vlani z Viedne i Budapešti.

foto Karolinka
Karolínka na pretekoch často stáva na stupni víťazov. Nič čudné. V porovnaní so svojimi rovesníčkami je o výkonnostnú triedu vyššie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 2. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 3. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 4. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 5. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 6. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Hygge ako životný štýl
 10. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 42 239
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 29 823
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 15 015
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 268
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 832
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 771
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 367
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 350
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 235
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 088
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Zaistené drogy.

Pri protidrogových akciách obvinili štyri osoby.

6m
Ilustračné foto.

Samospráva dokončuje aj nízkouhlíkovú stratégiu, na ktorej bude založená aj nová energetická politika kraja.

3 h

Testovanie v priestoroch automobilky potrvá do utorka.

3 h

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

6 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

20 h

Testovanie pokračuje aj v nedeľu. V okrese Púchov je priebežná pozitivita pod pol percenta.

24 h

Policajti prosia verejnosť o pomoc.

20 h

Petra inšpirovala k textu tragédia. Na Oravskej priehrade sa utopili bratranci.

24. jan

Už ste čítali?