Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME PEDAGOGICKÚ A SOCIÁLNU AKADÉMIU BLAHOSLAVENEJ LAURY V TRNAVE

Škola prešla viacerými zmenami

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v Trnave sídli na Kalinčiakovej ulici. Od svojho založenia v roku 1992 prešla mnohými zmenami. Pôvodný názov školy bol Cirkevná dievčenská odborná škola. O tri roky neskôr došlo k zmene názvu školy a pre

Škola prešla viacerými zmenami

menovali ju na Dievčenskú odbornú školu blahoslavenej Laury. Názov Stredná odborná škola blahoslavenej Laury dostala v roku 2000 a odvtedy poskytuje vzdelanie nielen dievčatám ale aj chlapcom. Zatiaľ posledná zmena názvu školy na ten súčasný nastala v roku 2004.
„Naša cirkevná škola postavila ideál pre dievčatá a chlapcov v šľachetnom dievčati - blahoslavenej Laure, ktorá žiari čistotou srdca i za cenu obety, ale i obetavou láskou voči svojej matke. Týmto ideálom majú byť pripravení pre sociálnu prácu, pomáhať chorým, zostarnutým a opusteným v duchu evanjelia,“ povedala nám riaditeľka školy Mária Marková. Podľa jej slov sa tiež v rámci vyučovacích i mimo vyučovacích aktivít zameriavajú na prevenciu sociálno-patologických javov, na výchovu k mravným hodnotám, prosociálnemu cíteniu i vytváraniu podmienok pre rozvoj záujmov a nadania žiakov. „Neoddeliteľnou súčasťou napĺňania duchovného poslania školy sú akcie zamerané na rozvoj spirituálneho rozmeru osobnosti žiakov, ako sú pravidelné sväté omše v školskej kaplnke, sväté omše v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa cez cirkevné sviatky a školské slávnosti,“ doplnila riaditeľka.
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury vlastní tiež certifikát International Educational Society, ktorý definuje školu ako spoľahlivú inštitúciu, dosahujúcu trvale dobré výsledky. Na základe tohto certifikátu majú absolventi školy možnosť uplatnenia sa aj v zahraničí. Vysoký kredit získala škola podľa riaditeľky najmä kvalifikovanosťou učiteľov a splnením mnohých náročných podmienok.
Foto1: (fotka školy)
Text pod foto: Počas uplynulých rokov prešla škola viacerými zmenami.

Skryť Vypnúť reklamu

Ponúkajú zaujímavé študijné odbory

Absolventi študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Ovládajú všeobecno-vzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti i praktické zručnosti, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti výchovy a sociálnej starostlivosti. Odborná zložka vzdelávania umožňuje absolventovi získať vedomosti a zručnosti z pedagogickej, psychologickej, etickej a opatrovateľskej oblasti. Tie vie následne aplikovať na handicapovaných jedincov, uspokojovať ich potreby, vytvárať podmienky pre ich zdravie, resocializáciu a ďalší život. Príprava absolventa je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium a vyššie odborné štúdium.
Študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravuje žiakov na prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach s deťmi predškolského a školského veku. Široký všeobecnovzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia umožnia absolventom vykonávať samostatne edukačné aktivity v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach ako aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách.
Nový študijný odbor sociálno-výchovný pracovník otvoria na škole od školského roku 2007/2008. Študenti v rámci neho získajú široký všeobecnovzdelávací základ, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti. Absolventi sa uplatnia nielen v oblasti nevyhnutnej starostlivosti o klientov, ale aj pri spracúvaní informácií potrebných k sociálnej pomoci, ako aj pri organizácii voľného času.
Štúdium vo všetkých troch uvedených študijných odboroch je denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou.
Škola ponúka tiež nadstavbové dvojročné štúdium pre absolventov trojročných študijných odborov. To je ukončené maturitnou skúškou v odbore ekonomické služby. Absolvent tu získa úplné stredné odborné vzdelanie, je pripravený samostatne vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, vo vedení administratívy, účtovníctva v podnikateľskej sfére, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
Ďalej ponúkajú pomaturitné denné dvojročné kvalifikačné štúdium v odbore sociálno-právna činnosť. Ukončené je maturitnou skúškou z odborných predmetov. Určené je pre absolventov všetkých typov stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný pracovník pre výkon činností súvisiacich so sociálnou problematikou v rôznych typoch organizácií v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy, na úradoch práce, úradoch sociálnej starostlivosti, správach sociálneho zabezpečenia, v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry, vo výrobnej a podnikateľskej sfére.
Ďalším odborom je špeciálna pedagogika. Ide o pomaturitné denné dvojročné špecializačné štúdium ukončené absolventskou skúškou. Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Pripravuje absolventov na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti, mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania. Absolventi by mali vykonávať tvorivú činnosť s postihnutými deťmi a mládežou. Tento odbor sa orientuje aj na diagnostiku postihnutých detí a mládeže. Štúdium sa končí absolventskou skúškou, absolvent získava vyššie odborné vzdelanie.
Záujem majú študenti aj o pomaturitné diaľkové dvojročné kvalifikačné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré je ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov. Určené je pre absolventov všetkých typov stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Absolvent získa v dvojročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou ucelenú praktickú kvalifikáciu. Absolvent sa naučí dôležité manuálne a intelektuálne zručnosti, základy pedagogickej a psychologickej diagnostiky, pracovať tiež s deťmi zdravotne, telesne či duševne handicapovanými v rámci integrovanej výchovy a vzdelávania, starať sa o svoje zdravie i zdravie zverených detí. Je kvalifikovaným pracovníkom pre prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.
Študentom sú k dispozícii vybavené učebne cudzích jazykov a informatiky. Pochváliť sa môžu aj kvalitnou odbornou učebňou na vyučovanie predmetov zdravoveda a opatrovateľská činnosť. Pre výučbu náboženstva a na spirituálne zamerané aktivity školy zriadili školskú kaplnku. Na školské i mimoškolské telovýchovné činnosti využívajú malú telocvičňu a posilňovňu, ktorú chcú v tomto roku zmodernizovať. Škola má vlastnú jedáleň, v ktorej je pre študentov zabezpečený výdaj stravy. Študenti i učitelia majú možnosť využívať školskú knižnicu, v ktorej sa nachádza asi 1500 kníh.
Foto2: (fotka učebne informatiky)
Text pod foto: Moderne vybavená učebňa informatiky slúži študentom i v čase mimo vyučovania.
Foto3: (fotka učebne zdravovedy)
Text pod foto: K skvalitneniu výučby prispelo i zriadenie učebne zdravovedy.

Skryť Vypnúť reklamu


Odborná prax v mnohých zariadeniach

V rámci odbornej praxe spojenej s prípravou študentov na ich budúce povolanie navštevujú žiaci rôzne zariadenia. Patria sem materské školy, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, stacionár a ďalšie. Počas súvislej praxe pôsobia študenti školy ako animátori v školách prírode, prípadne v školských kluboch detí.
„Odborná prax našich študentov prebieha v úzkej spolupráci s VÚC Trnava, Krajským a Okresným úradom Trnava, s predškolskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej starostlivosti, Katolíckou jednotou v Trnave a s Fakultnou nemocnicou v Trnave. Dobrú spoluprácu máme s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce a Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity, ako i Univerzitou sv Cyrila a Metoda v Trnave,“ povedala nám vedúca odbornej praxe Jana Litvová.
Foto4: (fotka domova soc. služieb)
Text pod foto: V rámci odbornej praxe navštevujú študenti i domovy sociálnych služieb.

Skryť Vypnúť reklamu

Študenti majú množstvo aktivít

Z podujatí kultúrno-spoločenského charakteru treba spomenúť slávnostnú imatrikuláciu pri príležitosti Dňa študentov. Ďalej slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek, či kultúrny program na sviatok sv. Mikuláša. Žiaci pravidelne navštevujú divadelné a filmové predstavenia, ako aj Galériu J. Koniareka v Trnave.
Vzhľadom na zameranie školy venujú mimoriadnu pozornosť oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov, o starých ľudí a o deti. „V spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce TU sa študenti našej školy zapojili do prípravných a pomocných prác pri realizácii konferencií Ochrana života IV - Budujeme spoločnosť pre všetkých, Dobrovoľníctvo ako životný štýl. Pomáhali sme realizovať verejné zbierky organizované Slovenským zväzom sclerosis multiplex, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka, organizáciou Charita magna - Pomoc deťom postihnutým AIDS,“ uviedla riaditeľka školy Mária Marková.
Aj v tomto školskom roku pokračuje na škole výchovno-vzdelávací program boja proti drogám. Okrem získavania odborných poznatkov v rámci vyučovacích predmetov môžu študenti využívať preventívno-výchovné konzultácie a zúčastňovať sa protidrogových aktivít formou besied a prednášok, videoprojekcií, literárnych a výtvarných prác, či športových podujatí.
Žiaci sa v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti zúčastňujú aj na odborných exkurziách do Viedne, Osvienčimu a Krakova, do Domu sociálnych služieb HESTIA v Pezinku, do zariadenia sociálnych služieb Rodina dobrej nádeje v Radošine, do zariadenia Zelený strom v Piešťanoch.
Počas celého školského roka sa študenti venujú aj športovým aktivitám. Nechýbajú na podujatiach, medzi ktoré patria cezpoľný beh v Kamennom mlyne, Štafetový beh Memoriál Márie Zavarskej, Rope skipping- trojboj v skákaní cez švihadlo, halový turnaj v streetballe, beh priateľstva – Beh v Európe, školské majstrovstvá okresu študentov stredných škôl vo volejbale, v hádzanej, v plávaní, školské majstrovstvá kraja v plávaní študentov stredných škôl, školský prebor v stolnom tenise, súťaž Vianočné švihadlo, školské majstrovstvá okresu i krajské majstrovstvá v Aerobic maratóne, školské majstrovstvá okresu stredných škôl v atletike a ďalšie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 4. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 5. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 6. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 9. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 10. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 1. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 4. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 5. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 367
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 665
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 738
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 349
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 138
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 13 247
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 278
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 347
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 346
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 518
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Trnavská automobilka sa aktívne zapojí do testovania zamestnancov

Štát umožnil firmám nad 4 000 zamestnancov, aby urobili testovanie v rámci celoplošného testovania vo vlastnej réžii.

Produkcia áut v trnavskej automobilke Groupe PSA Slovakia

FOTO: Jesenná atmosféra v Dolnej Krupej

Pozrite si pekné fotografie z prostredia parku pri miestnom kaštieli.

V Trnave bude pre testovanie na COVID-19 pripravených 55 odberových miest

Mestský úrad v Trnave zverejnil okrem zoznamu odberových miest aj zoznam ulíc, ktoré k týmto miestam pričlenil. Primátor Peter Bročka ľudí prosí, aby prišli na pričlenené odberové miesto.

Ilustračné foto.

V Trnave sa za administrátorov a dobrovoľníkov prihlásilo 763 ľudí

Za dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov pri celoplošnom testovaní na COVID-19 sa formou online dotazníka v Trnave za menej než jeden a pol dňa prihlásilo 763 ľudí.

Trnava

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie v liptovských mestách.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Už ste čítali?