Sobota, 3. jún, 2023 | Meniny má Karolína

Škola prešla viacerými zmenami

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v Trnave sídli na Kalinčiakovej ulici. Od svojho založenia v roku 1992 prešla mnohými zmenami. Pôvodný názov školy bol Cirkevná dievčenská odborná škola. O tri roky neskôr došlo k zmene názvu školy a pre

Škola prešla viacerými zmenami

menovali ju na Dievčenskú odbornú školu blahoslavenej Laury. Názov Stredná odborná škola blahoslavenej Laury dostala v roku 2000 a odvtedy poskytuje vzdelanie nielen dievčatám ale aj chlapcom. Zatiaľ posledná zmena názvu školy na ten súčasný nastala v roku 2004.
„Naša cirkevná škola postavila ideál pre dievčatá a chlapcov v šľachetnom dievčati - blahoslavenej Laure, ktorá žiari čistotou srdca i za cenu obety, ale i obetavou láskou voči svojej matke. Týmto ideálom majú byť pripravení pre sociálnu prácu, pomáhať chorým, zostarnutým a opusteným v duchu evanjelia,“ povedala nám riaditeľka školy Mária Marková. Podľa jej slov sa tiež v rámci vyučovacích i mimo vyučovacích aktivít zameriavajú na prevenciu sociálno-patologických javov, na výchovu k mravným hodnotám, prosociálnemu cíteniu i vytváraniu podmienok pre rozvoj záujmov a nadania žiakov. „Neoddeliteľnou súčasťou napĺňania duchovného poslania školy sú akcie zamerané na rozvoj spirituálneho rozmeru osobnosti žiakov, ako sú pravidelné sväté omše v školskej kaplnke, sväté omše v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa cez cirkevné sviatky a školské slávnosti,“ doplnila riaditeľka.
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury vlastní tiež certifikát International Educational Society, ktorý definuje školu ako spoľahlivú inštitúciu, dosahujúcu trvale dobré výsledky. Na základe tohto certifikátu majú absolventi školy možnosť uplatnenia sa aj v zahraničí. Vysoký kredit získala škola podľa riaditeľky najmä kvalifikovanosťou učiteľov a splnením mnohých náročných podmienok.
Foto1: (fotka školy)
Text pod foto: Počas uplynulých rokov prešla škola viacerými zmenami.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Ponúkajú zaujímavé študijné odbory

Absolventi študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Ovládajú všeobecno-vzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti i praktické zručnosti, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti výchovy a sociálnej starostlivosti. Odborná zložka vzdelávania umožňuje absolventovi získať vedomosti a zručnosti z pedagogickej, psychologickej, etickej a opatrovateľskej oblasti. Tie vie následne aplikovať na handicapovaných jedincov, uspokojovať ich potreby, vytvárať podmienky pre ich zdravie, resocializáciu a ďalší život. Príprava absolventa je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium a vyššie odborné štúdium.
Študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravuje žiakov na prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach s deťmi predškolského a školského veku. Široký všeobecnovzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia umožnia absolventom vykonávať samostatne edukačné aktivity v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach ako aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách.
Nový študijný odbor sociálno-výchovný pracovník otvoria na škole od školského roku 2007/2008. Študenti v rámci neho získajú široký všeobecnovzdelávací základ, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti. Absolventi sa uplatnia nielen v oblasti nevyhnutnej starostlivosti o klientov, ale aj pri spracúvaní informácií potrebných k sociálnej pomoci, ako aj pri organizácii voľného času.
Štúdium vo všetkých troch uvedených študijných odboroch je denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou.
Škola ponúka tiež nadstavbové dvojročné štúdium pre absolventov trojročných študijných odborov. To je ukončené maturitnou skúškou v odbore ekonomické služby. Absolvent tu získa úplné stredné odborné vzdelanie, je pripravený samostatne vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, vo vedení administratívy, účtovníctva v podnikateľskej sfére, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
Ďalej ponúkajú pomaturitné denné dvojročné kvalifikačné štúdium v odbore sociálno-právna činnosť. Ukončené je maturitnou skúškou z odborných predmetov. Určené je pre absolventov všetkých typov stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný pracovník pre výkon činností súvisiacich so sociálnou problematikou v rôznych typoch organizácií v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy, na úradoch práce, úradoch sociálnej starostlivosti, správach sociálneho zabezpečenia, v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry, vo výrobnej a podnikateľskej sfére.
Ďalším odborom je špeciálna pedagogika. Ide o pomaturitné denné dvojročné špecializačné štúdium ukončené absolventskou skúškou. Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Pripravuje absolventov na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti, mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania. Absolventi by mali vykonávať tvorivú činnosť s postihnutými deťmi a mládežou. Tento odbor sa orientuje aj na diagnostiku postihnutých detí a mládeže. Štúdium sa končí absolventskou skúškou, absolvent získava vyššie odborné vzdelanie.
Záujem majú študenti aj o pomaturitné diaľkové dvojročné kvalifikačné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré je ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov. Určené je pre absolventov všetkých typov stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Absolvent získa v dvojročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou ucelenú praktickú kvalifikáciu. Absolvent sa naučí dôležité manuálne a intelektuálne zručnosti, základy pedagogickej a psychologickej diagnostiky, pracovať tiež s deťmi zdravotne, telesne či duševne handicapovanými v rámci integrovanej výchovy a vzdelávania, starať sa o svoje zdravie i zdravie zverených detí. Je kvalifikovaným pracovníkom pre prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.
Študentom sú k dispozícii vybavené učebne cudzích jazykov a informatiky. Pochváliť sa môžu aj kvalitnou odbornou učebňou na vyučovanie predmetov zdravoveda a opatrovateľská činnosť. Pre výučbu náboženstva a na spirituálne zamerané aktivity školy zriadili školskú kaplnku. Na školské i mimoškolské telovýchovné činnosti využívajú malú telocvičňu a posilňovňu, ktorú chcú v tomto roku zmodernizovať. Škola má vlastnú jedáleň, v ktorej je pre študentov zabezpečený výdaj stravy. Študenti i učitelia majú možnosť využívať školskú knižnicu, v ktorej sa nachádza asi 1500 kníh.
Foto2: (fotka učebne informatiky)
Text pod foto: Moderne vybavená učebňa informatiky slúži študentom i v čase mimo vyučovania.
Foto3: (fotka učebne zdravovedy)
Text pod foto: K skvalitneniu výučby prispelo i zriadenie učebne zdravovedy.

SkryťVypnúť reklamu


Odborná prax v mnohých zariadeniach

V rámci odbornej praxe spojenej s prípravou študentov na ich budúce povolanie navštevujú žiaci rôzne zariadenia. Patria sem materské školy, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, stacionár a ďalšie. Počas súvislej praxe pôsobia študenti školy ako animátori v školách prírode, prípadne v školských kluboch detí.
„Odborná prax našich študentov prebieha v úzkej spolupráci s VÚC Trnava, Krajským a Okresným úradom Trnava, s predškolskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej starostlivosti, Katolíckou jednotou v Trnave a s Fakultnou nemocnicou v Trnave. Dobrú spoluprácu máme s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce a Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity, ako i Univerzitou sv Cyrila a Metoda v Trnave,“ povedala nám vedúca odbornej praxe Jana Litvová.
Foto4: (fotka domova soc. služieb)
Text pod foto: V rámci odbornej praxe navštevujú študenti i domovy sociálnych služieb.

SkryťVypnúť reklamu

Študenti majú množstvo aktivít

Z podujatí kultúrno-spoločenského charakteru treba spomenúť slávnostnú imatrikuláciu pri príležitosti Dňa študentov. Ďalej slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek, či kultúrny program na sviatok sv. Mikuláša. Žiaci pravidelne navštevujú divadelné a filmové predstavenia, ako aj Galériu J. Koniareka v Trnave.
Vzhľadom na zameranie školy venujú mimoriadnu pozornosť oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov, o starých ľudí a o deti. „V spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce TU sa študenti našej školy zapojili do prípravných a pomocných prác pri realizácii konferencií Ochrana života IV - Budujeme spoločnosť pre všetkých, Dobrovoľníctvo ako životný štýl. Pomáhali sme realizovať verejné zbierky organizované Slovenským zväzom sclerosis multiplex, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka, organizáciou Charita magna - Pomoc deťom postihnutým AIDS,“ uviedla riaditeľka školy Mária Marková.
Aj v tomto školskom roku pokračuje na škole výchovno-vzdelávací program boja proti drogám. Okrem získavania odborných poznatkov v rámci vyučovacích predmetov môžu študenti využívať preventívno-výchovné konzultácie a zúčastňovať sa protidrogových aktivít formou besied a prednášok, videoprojekcií, literárnych a výtvarných prác, či športových podujatí.
Žiaci sa v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti zúčastňujú aj na odborných exkurziách do Viedne, Osvienčimu a Krakova, do Domu sociálnych služieb HESTIA v Pezinku, do zariadenia sociálnych služieb Rodina dobrej nádeje v Radošine, do zariadenia Zelený strom v Piešťanoch.
Počas celého školského roka sa študenti venujú aj športovým aktivitám. Nechýbajú na podujatiach, medzi ktoré patria cezpoľný beh v Kamennom mlyne, Štafetový beh Memoriál Márie Zavarskej, Rope skipping- trojboj v skákaní cez švihadlo, halový turnaj v streetballe, beh priateľstva – Beh v Európe, školské majstrovstvá okresu študentov stredných škôl vo volejbale, v hádzanej, v plávaní, školské majstrovstvá kraja v plávaní študentov stredných škôl, školský prebor v stolnom tenise, súťaž Vianočné švihadlo, školské majstrovstvá okresu i krajské majstrovstvá v Aerobic maratóne, školské majstrovstvá okresu stredných škôl v atletike a ďalšie.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 2. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 3. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 6. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 7. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 15 587
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 8 187
 3. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 138
 4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 7 903
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 564
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 4 453
 7. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu 3 308
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 842

Blogy SME

 1. Adriana Boysová: Neviem, či voliť a koho voliť, ale viem, koho by som voliť chcela
 2. Roman Kebísek: Rubensov obraz neznámej dvornej dámy ako portrét jeho zosnulej 12-ročnej dcéry
 3. Ján Šeďo: Rusko ide produkovať vlastencov ako na linke. Vznikne aj nová Zoja ?
 4. Ján Škerko: Raňajky v tráve? Nie, raňajky s manželkou
 5. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (2.)
 6. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 7. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 8. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 135 383
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 988
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 13 900
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 214
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 326
 6. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 841
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 592
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 953
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

TTSK

Sobota v Trnave patrila aj Dňu otvorených dverí (DOD) Trnavského samosprávneho kraja.


TASR 8 h
Štátny archív v Trnave.

Počas Dňa otvorených dverí nebudú chýbať ani tvorivé dielne pre malých i veľkých, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať rôzne typy pisárskeho náčinia.


SITA 11 h

Do Víkendu otvorených záhrad a parkov (3. a 4. 6.) sa v tomto roku z Trnavského kraja zapája desať záhradníckych skvostov.


TASR 14 h
Námestie Sv. Michala v Hlohovci

V Hlohovci pripravujú nové zásady pre prenajímanie verejných priestorov a priestranstiev v správe mesta.


TASR 2. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Adriana Boysová: Neviem, či voliť a koho voliť, ale viem, koho by som voliť chcela
 2. Roman Kebísek: Rubensov obraz neznámej dvornej dámy ako portrét jeho zosnulej 12-ročnej dcéry
 3. Ján Šeďo: Rusko ide produkovať vlastencov ako na linke. Vznikne aj nová Zoja ?
 4. Ján Škerko: Raňajky v tráve? Nie, raňajky s manželkou
 5. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (2.)
 6. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 7. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 8. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 135 383
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 988
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 13 900
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 214
 5. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 326
 6. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 841
 7. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 592
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 953
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu