Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME PEDAGOGICKÚ A SOCIÁLNU AKADÉMIU BLAHOSLAVENEJ LAURY V TRNAVE

Škola prešla viacerými zmenami

Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v Trnave sídli na Kalinčiakovej ulici. Od svojho založenia v roku 1992 prešla mnohými zmenami. Pôvodný názov školy bol Cirkevná dievčenská odborná škola. O tri roky neskôr došlo k zmene názvu školy a pre

Škola prešla viacerými zmenami

menovali ju na Dievčenskú odbornú školu blahoslavenej Laury. Názov Stredná odborná škola blahoslavenej Laury dostala v roku 2000 a odvtedy poskytuje vzdelanie nielen dievčatám ale aj chlapcom. Zatiaľ posledná zmena názvu školy na ten súčasný nastala v roku 2004.
„Naša cirkevná škola postavila ideál pre dievčatá a chlapcov v šľachetnom dievčati - blahoslavenej Laure, ktorá žiari čistotou srdca i za cenu obety, ale i obetavou láskou voči svojej matke. Týmto ideálom majú byť pripravení pre sociálnu prácu, pomáhať chorým, zostarnutým a opusteným v duchu evanjelia,“ povedala nám riaditeľka školy Mária Marková. Podľa jej slov sa tiež v rámci vyučovacích i mimo vyučovacích aktivít zameriavajú na prevenciu sociálno-patologických javov, na výchovu k mravným hodnotám, prosociálnemu cíteniu i vytváraniu podmienok pre rozvoj záujmov a nadania žiakov. „Neoddeliteľnou súčasťou napĺňania duchovného poslania školy sú akcie zamerané na rozvoj spirituálneho rozmeru osobnosti žiakov, ako sú pravidelné sväté omše v školskej kaplnke, sväté omše v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa cez cirkevné sviatky a školské slávnosti,“ doplnila riaditeľka.
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury vlastní tiež certifikát International Educational Society, ktorý definuje školu ako spoľahlivú inštitúciu, dosahujúcu trvale dobré výsledky. Na základe tohto certifikátu majú absolventi školy možnosť uplatnenia sa aj v zahraničí. Vysoký kredit získala škola podľa riaditeľky najmä kvalifikovanosťou učiteľov a splnením mnohých náročných podmienok.
Foto1: (fotka školy)
Text pod foto: Počas uplynulých rokov prešla škola viacerými zmenami.

Skryť Vypnúť reklamu

Ponúkajú zaujímavé študijné odbory

Absolventi študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Ovládajú všeobecno-vzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti i praktické zručnosti, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti výchovy a sociálnej starostlivosti. Odborná zložka vzdelávania umožňuje absolventovi získať vedomosti a zručnosti z pedagogickej, psychologickej, etickej a opatrovateľskej oblasti. Tie vie následne aplikovať na handicapovaných jedincov, uspokojovať ich potreby, vytvárať podmienky pre ich zdravie, resocializáciu a ďalší život. Príprava absolventa je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium a vyššie odborné štúdium.
Študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravuje žiakov na prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach s deťmi predškolského a školského veku. Široký všeobecnovzdelávací základ, odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané počas štúdia umožnia absolventom vykonávať samostatne edukačné aktivity v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach ako aj pokračovať v ďalšom vzdelávaní na vysokých školách.
Nový študijný odbor sociálno-výchovný pracovník otvoria na škole od školského roku 2007/2008. Študenti v rámci neho získajú široký všeobecnovzdelávací základ, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti. Absolventi sa uplatnia nielen v oblasti nevyhnutnej starostlivosti o klientov, ale aj pri spracúvaní informácií potrebných k sociálnej pomoci, ako aj pri organizácii voľného času.
Štúdium vo všetkých troch uvedených študijných odboroch je denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou.
Škola ponúka tiež nadstavbové dvojročné štúdium pre absolventov trojročných študijných odborov. To je ukončené maturitnou skúškou v odbore ekonomické služby. Absolvent tu získa úplné stredné odborné vzdelanie, je pripravený samostatne vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, vo vedení administratívy, účtovníctva v podnikateľskej sfére, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách.
Ďalej ponúkajú pomaturitné denné dvojročné kvalifikačné štúdium v odbore sociálno-právna činnosť. Ukončené je maturitnou skúškou z odborných predmetov. Určené je pre absolventov všetkých typov stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný pracovník pre výkon činností súvisiacich so sociálnou problematikou v rôznych typoch organizácií v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy, na úradoch práce, úradoch sociálnej starostlivosti, správach sociálneho zabezpečenia, v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry, vo výrobnej a podnikateľskej sfére.
Ďalším odborom je špeciálna pedagogika. Ide o pomaturitné denné dvojročné špecializačné štúdium ukončené absolventskou skúškou. Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Pripravuje absolventov na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti, mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania. Absolventi by mali vykonávať tvorivú činnosť s postihnutými deťmi a mládežou. Tento odbor sa orientuje aj na diagnostiku postihnutých detí a mládeže. Štúdium sa končí absolventskou skúškou, absolvent získava vyššie odborné vzdelanie.
Záujem majú študenti aj o pomaturitné diaľkové dvojročné kvalifikačné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré je ukončené maturitnou skúškou z odborných predmetov. Určené je pre absolventov všetkých typov stredných škôl, ktorí úspešne ukončili štúdium maturitnou skúškou. Absolvent získa v dvojročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou ucelenú praktickú kvalifikáciu. Absolvent sa naučí dôležité manuálne a intelektuálne zručnosti, základy pedagogickej a psychologickej diagnostiky, pracovať tiež s deťmi zdravotne, telesne či duševne handicapovanými v rámci integrovanej výchovy a vzdelávania, starať sa o svoje zdravie i zdravie zverených detí. Je kvalifikovaným pracovníkom pre prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.
Študentom sú k dispozícii vybavené učebne cudzích jazykov a informatiky. Pochváliť sa môžu aj kvalitnou odbornou učebňou na vyučovanie predmetov zdravoveda a opatrovateľská činnosť. Pre výučbu náboženstva a na spirituálne zamerané aktivity školy zriadili školskú kaplnku. Na školské i mimoškolské telovýchovné činnosti využívajú malú telocvičňu a posilňovňu, ktorú chcú v tomto roku zmodernizovať. Škola má vlastnú jedáleň, v ktorej je pre študentov zabezpečený výdaj stravy. Študenti i učitelia majú možnosť využívať školskú knižnicu, v ktorej sa nachádza asi 1500 kníh.
Foto2: (fotka učebne informatiky)
Text pod foto: Moderne vybavená učebňa informatiky slúži študentom i v čase mimo vyučovania.
Foto3: (fotka učebne zdravovedy)
Text pod foto: K skvalitneniu výučby prispelo i zriadenie učebne zdravovedy.

Skryť Vypnúť reklamu


Odborná prax v mnohých zariadeniach

V rámci odbornej praxe spojenej s prípravou študentov na ich budúce povolanie navštevujú žiaci rôzne zariadenia. Patria sem materské školy, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, stacionár a ďalšie. Počas súvislej praxe pôsobia študenti školy ako animátori v školách prírode, prípadne v školských kluboch detí.
„Odborná prax našich študentov prebieha v úzkej spolupráci s VÚC Trnava, Krajským a Okresným úradom Trnava, s predškolskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej starostlivosti, Katolíckou jednotou v Trnave a s Fakultnou nemocnicou v Trnave. Dobrú spoluprácu máme s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce a Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity, ako i Univerzitou sv Cyrila a Metoda v Trnave,“ povedala nám vedúca odbornej praxe Jana Litvová.
Foto4: (fotka domova soc. služieb)
Text pod foto: V rámci odbornej praxe navštevujú študenti i domovy sociálnych služieb.

Skryť Vypnúť reklamu

Študenti majú množstvo aktivít

Z podujatí kultúrno-spoločenského charakteru treba spomenúť slávnostnú imatrikuláciu pri príležitosti Dňa študentov. Ďalej slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek, či kultúrny program na sviatok sv. Mikuláša. Žiaci pravidelne navštevujú divadelné a filmové predstavenia, ako aj Galériu J. Koniareka v Trnave.
Vzhľadom na zameranie školy venujú mimoriadnu pozornosť oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov, o starých ľudí a o deti. „V spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce TU sa študenti našej školy zapojili do prípravných a pomocných prác pri realizácii konferencií Ochrana života IV - Budujeme spoločnosť pre všetkých, Dobrovoľníctvo ako životný štýl. Pomáhali sme realizovať verejné zbierky organizované Slovenským zväzom sclerosis multiplex, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Biela pastelka, organizáciou Charita magna - Pomoc deťom postihnutým AIDS,“ uviedla riaditeľka školy Mária Marková.
Aj v tomto školskom roku pokračuje na škole výchovno-vzdelávací program boja proti drogám. Okrem získavania odborných poznatkov v rámci vyučovacích predmetov môžu študenti využívať preventívno-výchovné konzultácie a zúčastňovať sa protidrogových aktivít formou besied a prednášok, videoprojekcií, literárnych a výtvarných prác, či športových podujatí.
Žiaci sa v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti zúčastňujú aj na odborných exkurziách do Viedne, Osvienčimu a Krakova, do Domu sociálnych služieb HESTIA v Pezinku, do zariadenia sociálnych služieb Rodina dobrej nádeje v Radošine, do zariadenia Zelený strom v Piešťanoch.
Počas celého školského roka sa študenti venujú aj športovým aktivitám. Nechýbajú na podujatiach, medzi ktoré patria cezpoľný beh v Kamennom mlyne, Štafetový beh Memoriál Márie Zavarskej, Rope skipping- trojboj v skákaní cez švihadlo, halový turnaj v streetballe, beh priateľstva – Beh v Európe, školské majstrovstvá okresu študentov stredných škôl vo volejbale, v hádzanej, v plávaní, školské majstrovstvá kraja v plávaní študentov stredných škôl, školský prebor v stolnom tenise, súťaž Vianočné švihadlo, školské majstrovstvá okresu i krajské majstrovstvá v Aerobic maratóne, školské majstrovstvá okresu stredných škôl v atletike a ďalšie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Hygge ako životný štýl
 2. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 5. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 6. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 7. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 8. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 9. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 10. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 32 713
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 31 242
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 472
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 232
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 825
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 604
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 208
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 839
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 535
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 740
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Pre aplikáciu je potrebné zaregistrovať svojej osobné údaje, administrátori na odberovom mieste ich potom načítajú priamo cez QR kód.

1 h

Od 5. januára zaočkovali vo Fakultnej nemocnici Trnava približne 3 500 osôb.

1 h

V priebehu týždňa urobili policajti v Trnavskom kraji viac ako 3400 dychových skúšok.

4 h

Celkový počet doteraz ukončených laboratórnych PCR testov na Slovensku je viac ako 1,6 milióna.

5 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

7 h

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

20. jan

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

24 h

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

19. jan

Už ste čítali?