Streda, 23. jún, 2021 | Meniny má SidóniaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme obec Dvorníky

„Každý občan by sa mal správať k svojej obci tak, aby bol hrdý na to, odkiaľ pochádza. Jeho vzťah k svojej obci by mal byť založený na morálnych hodnotách každého jedinca, aby sa jeho občiansky postoj prejavil aj pri dôležitých rozhodnutiach, ktoré by pri

Dvorníky

FOTO Starostu
speli ku skvalitneniu života všetkých spoluobčanov, ktorí v obci žijú.“ Práve takéhoto motta sa pridržiava starosta obce Dvorníky Luboš Gubáň, ktorý vo svojom kresle sedí už druhé funkčné volebné obdobie. Ako vraví, obec sa snaží byť sebestačná vo všetkých smeroch. Jeho cieľom je z nej vybudovať modernú dedinu, ktorá by v budúcnosti mohla prilákať aj mnohých turistov. V obci sú dokonca rozvinuté aj všetky zdravotnícke služby, ktoré sú súčasťou zdravotníckeho strediska.

Skryť Vypnúť reklamu

Pohľad do histórie obce
Viete podľa čoho dostali Dvorníky svoj názov? Starosta obce Luboš Gubáň nám povedal, že obec bola pomenovaná podľa dvorov, kde pôsobili rôzni remeselníci ako aj vinári či garbiari, ktorých produkty a tovary slúžili pre zásobovanie nitrianskeho kniežatstva a okolitých panstiev.
Prvá písomná zmienka o Dvorníkoch sa objavuje v roku 1247 ako Udvarnuk a o niekoľko rokov neskôr ako Udvarnok. Obec bola osídlená v neolite, v dobe bronzovej a rímsko-barbarskej. Pôvodne patrila Nitrianskemu hradu a neskôr panstvu Hlohovec. Kedysi tu boli rozsiahle vinice, pričom jej obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a pestovaním tabaku.
Ženy zasa vyšívali a paličkovali čipky.
V Štátnom archíve v Nitre sa zachovala aj obecná pečať s vročením 1690. Obsahuje tú istú symboliku ako aj erb obce Dvorníky, kde je v modrom štíte umiestnený vinohradnícky nôž, ktorý sa používa pri reze viniča. Strapec zlatého hrozna s listom je symbolom úrody, ktorá je darom po ťažkej práci. Pod nimi sa nachádza strieborná motyka ako nástroj každého roľníka. Obe znaky, pečať i erb, svedčia o dlhodobej vinohradníckej tradícii obce, ktorá je s ňou spätá už od jej počiatkov.

Skryť Vypnúť reklamu

Symbolom Posádky je sv. Martin
Súčasťou obce, ktorá má 2008 obyvateľov, je aj miestna časť Posádka. Hoci sa uvádza v roku 1671 ako Posatka, jej územie bolo osídlené už v neolite. V chotári obce sa nachádzala pohraničná pevnosť uhorského štátu (Szolgagyör), ktorá strážila aj brod cez rieku Váh. K posádke pevnosti patrili vojaci asi zo 70 obcí. Juhozápadne od obce sa zachovali zvyšky románskeho hradiska s valmi a kamennými základmi.
Posádka má aj samostatnú obecnú pečať z 18. storočia, ktorá sa stala predlohou na návrh erbu. V súčasnosti sa pracuje na jeho schválení v heraldickom ústave. Symbolom obce je sv. Martin, ktorý sedí na bežiacom koni, po bokoch s rozviatym plášťom. Pod nohami koňa sedí žobrák dvíhajúci pravú ruku.
Sv. Martin sa v erboch často objavuje ako milosrdný vojak, ktorý svojím mečom odsekáva kus svojho plášťa pre polonahého žobráka. Je to známa scéna zo svätcovho života, ktorého ako mladého vojaka preložili do rímskej provincie Galie. Raz v zime zazrel zamrznutého žobráka. Mečom mu odrezal časť svojho plášťa, v ktorom sa mu zjavil vo sne zahalený Kristus.
A práve túto scénu zachytáva aj obecná pečať Posádky, ktorá v súčasnosti ponúka veľmi dobré podmienky pre agroturistiku a je významná svojou chatárskou oblasťou.

Skryť Vypnúť reklamu

Územný plán obce
V súčasnosti sa pracuje na územnom pláne obce. „V zmysle zákona obce s počtom obyvateľov do 2000, nemusia mať vypracovaný územný plán. Nemala ho ani naša obec, pretože náš počet obyvateľov sa pohyboval v rozmedzí od 1920 do 2000,“ vysvetlil nám starosta. V súčasnosti však počet obyvateľov vo Dvorníkoch prekročil túto hranicu. Obec dokonca zaznamenáva nárast obyvateľstva. A to bolo dôvodom, prečo sa minulý rok pristúpilo k vypracovaniu územného plánu, ktorý spracovala Ing. Arch. Monika Dudášová a Ing. Arch. Jaroslav Coplák. Územný plán obce bol pripravovaný tak, aby ponúkal výhľad aj do budúcnosti. To znamená, že bude slúžiť ako základný podklad na riešenie rozvoja obce aj v nasledujúcich rokoch.

Individuálna bytová výstavba
Územný plán rieši aj podnikateľské zámery obce či rozšírenie individuálnej bytovej výstavby a dotýka sa aj území, ktoré sú súčasťou Dvorníkov, miestnej časti Posádka a Borody. Jednotlivé lokality sú podrobne rozpracované so zreteľom na využitie tohto územia, aby bola zachovaná architektúra týchto lokalít. V súčasnosti sa na individuálnu bytovú výstavbu využíva nová rozostavaná lokalita oproti obecnému úradu a ďalej na sa využíva lokalita v časti Záhumnie. V týchto častiach sú potiahnuté inžinierske siete, okrem kanalizácie. V súčasnosti tiež prebiehajú prípravné práce na vybudovanie novej komunikácie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
„Ešte pred územným plánom sme vypracovali program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2005 až 2013, v ktorom sme si stanovili jednotlivé ciele. Našou celkovou snahou je, aby sa Dvorníky dostali do povedomia ostatných ako obec s vinohradníckou tradíciou, ktorá sa stane hlavným pilierom rozvoja cestovného ruchu. Veríme, že sa nám tu usadia noví obyvatelia, ktorí tu nájdu príjemné prostredie v blízkosti miest a pracovných príležitostí, vybudovanú technickú infraštruktúru a najdôležitejšie služby,“ vysvetlil starosta.

Dlhodobá vinohradnícka tradícia
„V rámci rozvoja vinohradníctva, rekreácie a cestovného ruchu by sme chceli vybudovať siete rôznych cyklotrás či prezentovať niekdajšie stredoveké hradisko, ktoré sa kedysi nachádzalo v Posádke, ako turistickú atrakciu.“
Obec vo svojom projekte pritom myslí aj na obnovené a vhodne využité historické pamiatky a rada by prezentovala tradičný spôsob života prostredníctvom skanzemov ako Dedinská studňa a Roľnícky dvor.
Turistov by však mohli prilákať aj Dvornícke vínne pivnice či vlastná značka vína, pričom by v obci nemal chýbať ani nový vinohradnícky spolok, ktorými by sa prezentovala a využila dlhodobá vinohradnícka tradícia. V budúcnosti by ale nemala chýbať ani sánkárska dráha či vytvorenie vodnej plochy pre športové účely.

Pribudne nová kanalizácia i chodníky
Dvorníky chcú investovať aj do fyzickej infraštruktúry. „V obci plánujeme vybudovať kanalizáciu a čističku odpadových vôd. Kanalizácia by sa mala budovať v spolupráci s piešťanskou vodárenská spoločnosťou Tavos, ktorá ju má zaradenú vo svojom pláne na rok 2008. S realizáciou sa ráta do roku 2013,“ povedal starosta. V jednotlivých oblastiach by sa mali vybudovať nové prístupové komunikácie v časti Borody. V častiach Panónia a Posádka je zasa potrebné riešiť verejný vodovod, aby sme tak mohli zásobiť všetkých obyvateľov.“ Minulý rok v obci pribudli nové asfaltobetónové chodníky a budúcnosti by sa malo pokračovať v dokončení výmeny asfaltového krytu na chodníkoch smerom na Hlohovec.
„V prvej fáze realizácie je aj komunikácia v miestnej časti obce Borody, kde sa už pokladali cestné panely. Pre nedoriešené majetko-právne vzťahy sa však ešte nedokončila.“ V budúcnosti sa ráta aj s rekonštrukciou a prístavbou kultúrneho domu, pretože stavba bola vybudovaná v 70. rokoch a je ju potrebné riešiť z hľadiska energetického, aj architektonického.

Dvorníky budú mať čoskoro veterný park
„Ďalším zámerom je udržateľný rozvoj územia, v ktorom by sme chceli využiť ekologicky čisté zdroje pre výrobu energie.“
Obec bola oslovená s možnosťou realizácie veterného parku v katastrálnom území Dvorníkov a v katastrálnych územiach obce Šalgočka a Sasinkovo. O tomto zámere sa v súčasnosti rokuje. „Vybudovanie tohto parku by malo prispieť k rozvoju zatraktívnenia územia a agroturizmu.“
„V našom katastrálnom území sa uvažuje s vybudovaním štyroch veterných elektrární, ktoré by mali tvoriť aj pravidelný finančný prínos do obecnej pokladne. Tomuto celému zámeru však musí predchádzať vypracovanie EA štúdie, ktorá chráni životné prostredie a všetko, čo je s ním spojené,“ dodáva starosta. Okrem veterného parku sa však ráta aj s výsadbou stromoradí i revitalizáciou plôch vinohradov.

Obec chce efektívnejšie komunikovať
Na to, aby obec efektívne komunikovala so svojimi občanmi, partnermi a návštevníkmi by sa mal vypracovať rozsiahly systém informovania. Návštevníci obce sa o miestnych pozoruhodnostiach budú môcť dozvedieť pomocou informačných a navigačných tabúľ či propagačných materiálov. Pracuje sa aj na novej internetovej stránke obce a jednotlivé ulice by v budúcnosti mali dostať aj svoje názvy. „Samozrejme chceme nadviazať a obnoviť aj družobné styky s rovnocennými slovenskými obcami a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu.“

Pre občanov internet aj dychovka
Dvorníky nezabúdajú ani na svojich obyvateľov. „Chceme poskytovať komplexné služby starým a chorým občanom prostredníctvom Domu sociálnych služieb, podporovať vznik nových komerčných služieb, ale aj sprístupniť internet širokej verejnosti. To znamená umožniť aj večerné počítačové kurzy.“ Podľa starostu by sa mal stať samozrejmosťou aj Hasičský deň či dychovka na nedeľné popoludnie.

Školu čaká rekonštrukcia
Obec Dvorníky je zriaďovateľom základnej i materskej školy. Škola je plno organizovaná. V súčasnosti ju navštevuje 220 žiakov. „Tento počet je za posledné roky stabilný, dokonca sa pohybuje s miernym nárastom,“ povedal starosta. Škola tak vytvára jeden právny subjekt, ktorej súčasťou je aj materská škôlka slúžiaca pre 50 detí. „Záleží nám na podmienkach, v akých naše deti vyrastajú. Aj preto sa snažíme finančne zabezpečiť investičné aktivity. V minulom roku sme zrealizovali rekonštrukciu strechy materskej školy v rozpočtovom náklade 920 tisíc korún. V budúcnosti by mala táto z architektonického hľadiska najkrajšia historická budova dostať svoj nový plášť, aby bola v takom šate, aký jej skutočne prináleží.“
Interiér budovy čaká počas prázdnin obnova sociálnych zariadení v náklade 180 tisíc korún, ktoré zabezpečí obec.„Zatiaľ sme však neboli úspešní v projekte, v ktorom sme sa zamerali na komplexnú rekonštrukciu základne školy, keďže ide o budovu z 30. rokov minulého storočia. V tomto prípade potrebujeme značnú finančnú čiastku v hodnote 18 miliónov korún, aby sme mohli vylepšiť podmienky pre vyučovací proces detí.“ Hoci bol projekt posúdený kladne, v súčasnosti sa nachádza v zásobníku projektov.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja nevylúčilo, že ho bude možné realizovať v budúcnosti a v prípade, že bude mať na danú kapitolu vyčlenené finančné prostriedky. Táto rekonštrukcia si pritom vyžaduje zateplenie budovy, výmenu okien, podláh v triedach, opravu sociálnych zariadení, či výmenu teplovodných rozvodov a elektroinštalácie. „Napriek všetkému sme sa rozhodli, že v tomto roku začneme s výmenou okien v jazykovej učebni, v ktorej dochádza k značnému úniku tepla, čím je v triede nevyhovujúce vyučovanie. Pristúpili sme aj k rekonštrukcii sociálnych zariadení.“ Škole nechýba ani počítačové vybavenie. V súčasnosti bol dokonca schválený projekt, ktorý sa bude počas letných prázdnin týkať vzdelávania dospelých na počítačoch.
Okrem toho si škola vo Dvorníkoch hľadá aj družobnú školu v päťtisícovom srbskom meste Kysač v oblasti Vojvodina, ktorú navštevuje 440 žiakov. Prvé kroky sa urobili a mali by nasledovať ďalšie, aby mohlo prísť k výmenným pobytom našich a srbských detí s rozvojom kultúrnych tradícií a slovenskej identity v tomto území.

Šanca pre mladých futbalistov i tenistov
V obci je najviac rozvinutý futbal. Dvorníky sú v súčasnosti účastníkom 5. ligy Západ, kde futbalisti pôsobia už druhú sezónu. V tomto ročníku skončili na 11. mieste, keďže mužstvu skomplikovali situáciu zranenia mnohých hráčov.
„Veľkú radosť nám urobili žiaci, ktorí sa dostali medzi štyri najlepšie družstvá v Trnavskom kraji. Záverečný turnaj sa uskutočnil práve na futbalom ihrisku vo Dvorníkoch, kde bol za najlepšieho hráča vyhlásený iba piatak Rastislav Baša.“
Obec sa stará o prevádzku športového areálu. V minulom roku v rámci rozvoja kultúry a športových aktivít spoluobčanov vybudovala viacúčelové ihrisko s umelým povrchom. „Danú investičnú akciu sme vykonali svojpomocne, iba finálnu časť sme zabezpečili cez firmu Adara Hlohovec. Tu chceme podotknúť, že v rámci projektu sociálneho fondu organizovaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny boli pri prácach využití aj pracovníci, ktorí sa podieľajú na aktivačných prácach v obci. Tým chceme povedať, že s týmito ľuďmi sa dá aj pracovať, nie iba zametať verejné priestranstvá. V súčasnosti sme dokončili jeho osvetlenie, aby sa predĺžila jeho doba využiteľnosti pre verejnosť. Ihrisko pritom slúži na minifutbal i tenis, kde prvé kroky s tenisovou raketou robia deti z našej obce pod vedením kvalifikovaného trénera Jaroslava Šudyho.“
S využitím ihriska sa však ráta aj v zimných mesiacoch, kedy bude môcť byť za priaznivých podmienok využité aj ako klzisko.

Dychová hudba Dvorničanka
V oblasti kultúry nemala obec žiadne aktivity, ktoré by pretrvávali desaťročia. Preto sme sa snažili niektoré tradície vrátiť do kultúrneho života obce. „Prvým pozitívnym krokom bola obnova činnosti dychovej hudby Dvorničanka, ktorá funguje takmer šesť rokov a pravidelne sa stretáva pri rôznych slávnostiach v obci.“ Jednou z nich je Pochovávanie basy, ale aj hodové slávnosti, ktoré bývajú vždy 15. septembra.

Degustácia vín
Okrem toho sa vo Dvorníkoch aj tento rok podarilo už po siedmy krát zorganizovať výstavu hroznových vín. „Konštatujeme, že v tejto oblasti sme urobili pokrok a za všetko hovorí aj počet vystavovaných vzoriek vín, ktorých bolo z regiónu až stosedemdesiat. V silnej konkurencii sa nestratili ani dvornícke vína, ktoré sa svojou kvalitou môžu vyrovnať aj veľkovýrobcom vín. Túto tradíciu by sme chceli zachovať a stále rozvíjať, aby výroba hrozna a vína bola vždy symbolom obce, ktorá je od nepamäti spätá s vinohradníctvom.

Kostol Povýšenia sv. Kríža
Občania našej obce sú rímsko-katolíckeho vyznania. Historickou budovou v obci je barokovo-klasicistický kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý postavili v roku 1788 na mieste staršieho kostola. V roku 2003 v ňom zo zbierky spoluobčanov vybudovali podlahové kúrenie s rekonštrukciou sakristie kostola. Vedľa kostola sa nachádza aj Jaskynka Panny Márie Lurdskej.

Socha padlého vojaka čaká na rekonštrukciu
V centre obce sa nachádza Pomník padlých z 1. svetovej vojny. „V minulom roku sme ho doplnili o pamätnú tabuľu padlých vojakov z 2. sv. vojny a v súčasnosti sme boli úspešní v rámci podania projektu na rekonštrukciu pieskovej sochy vojaka,“ povedal starosta.Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 2. Kam patria rolky z toaletného papiera? Dávať dole etikety zo sklenených nádob?
 3. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 4. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 7. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 8. Nemecko-slovenská spoločnosť ETL/GR je už v desiatke najlepších
 9. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 2. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 3. Nemecko-slovenská spoločnosť ETL/GR je už v desiatke najlepších
 4. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 5. Stiahnite si stovky e-kníh
 6. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
 7. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte
 10. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 9 145
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 596
 3. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 7 926
 4. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 7 340
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 547
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 4 301
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 3 612
 8. Crème de la crème po slovensky 3 249
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 849
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 118
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Páchatelia poškodili bankomat.

V minulom roku zaevidovali policajti 6 prípadov poškodenia bankomatu.


10 h
Novú cyklotrasu posvätil kňaz.

Šaštín- Mesto Šaštín-Stráže odovzdalo do užívania novú cyklotrasu o celkovej dĺžke 3,5 kilometra. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.


TASR 14 h

Cesta spájajúca Trnavu s Bielym Kostolom vykazuje známky vysokého opotrebovania. Roky sa iba plátala asfaltom. Komunikácia patrí mestu.


14 h

Dôvodom je nedostatok polovodičových dielov.


SITA 14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pre búrku padali aj stromy.


21 h

Američania skupujú drevo v celej Európe, výsledkom je cena, ktorá likviduje slovenský drevospracujúci priemysel.


21. jún

Obcou na Záhorí sa prehnala smršť. Starý kostol náporu vody odolal.


15 h

Na lúkach v obci Bolešov v Trenčianskom kraji uhynulo 67 kusov hovädzieho dobytka.


TASR 13 h

Už ste čítali?