Streda, 23. jún, 2021 | Meniny má SidóniaKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME ŠKOLU

ZŠ na Vančurovej ulici

Základnú školu na Vančurovej ulici v Trnave navštevuje v školskom roku 2005/2006 celkom 379 žiakov. Z toho na 1. stupni 198 žiakov v 11 triedach, na 2. stupni 181 žiakov v 8 triedach. Paralelné sú všetky ročníky, okrem 5. a 8. triedy.


Na 1. stupni je od 1. po 4. ročník po jednej triede pre nadané deti.
Znie to neuveriteľne, ale táto škola už na rok oslávi 40. výročie svojho založenia. Prvýkrát sa školský zvonček rozozvučal v septembri 1967. V školskom roku 1975/76 pribudli triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. V roku 1993 sa začalo rozšírené vyučovanie jazykov na prvom stupni.
Aké sú nadané deti?
Už štyri roky realizujú v škole na Vančurovej Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti. Je určený pre deti, ktoré sa už v predškolskom veku prejavujú prenikavou inteligenciou, pamäťou, pozornosťou a postrehmi. Zvláštne a netypické sú aj ich záujmy, osobnostné a povahové črty. Sú často hyperaktívne, veľmi vnímavé, kritické k svojmu okoliu, s vysokou motiváciou podávať dobré výkony, sú súťaživé a perfekcionistické. Majú veľkú slovnú zásobu, výborné pozorovacie vlastnosti, nadpriemernú pamäť. Namiesto obvyklých hier si prezerajú encyklopédie, baví ich práca s počítačom, sú veľmi prispôsobivé, kritické, ale aj sebakritické. V predškolskom veku potrebujú menej spánku ako ich rovesníci.
Dve tretiny detí zaujímajú počítače
V projekte Infovek je škola zapojená od roku 2003. Získala 6 počítačov a príslušné programové vybavenie. Práca s počítačom je nepovinný predmet v 7. a 8. ročníku. Je o ňu veľký záujem, veď tretina žiakov pracuje v siedmich počítačových krúžkoch. K dispozícii majú dve učebne s 24 počítačmi. Informatika sa učí na škole ako povinný predmet vo všetkých triedach pre nadané deti.
Volia Vančurovu pred gymnáziom
Na prvom stupni v triedach pre nadané deti učitelia deti neklasifikujú. Okrem bežných predmetov sa tu od prvého ročníka učia informatiku a cudzí jazyk ako povinný predmet. Zvláštnosťou je predmet „obohatenie“. Deti si vyberú oblasť, ktorá ich zaujíma a pripravujú si ročníkové projektové práce, ktoré potom prezentujú na konci každého školského roka pred učiteľmi a rodičmi. Najčastejšie ide o témy z oblasti vedy, techniky či prírodovedy.
Vzťah medzi žiakmi a učiteľmi je založený na partnerskom dialógu. Vyučovanie sa začína rannou komunitou, zhruba 15 minút pred začatím vyučovania. Cieľom je navodiť atmosféru na vyučovanie, vyrozprávať sa o radostiach a problémoch a spoločne ich riešiť.

„Veľmi nás potešilo, že ani jedno dieťa zo 4. ročníka neodchádza na osemročné gymnázium, ale rodičia prejavili záujem pokračovať vo vzdelávaní na 2. stupni na našej škole,“ hovorí Mgr. Čapošová.
V 5. ročníku, ktorý sa na škole otvára po prvýkrát, čakajú na deti zmeny. V prvom rade už budú klasifikované. Pribudne im druhý cudzí jazyk ako povinný predmet a ostáva im aj povinná informatika. Veľkou výhodou je, že deti pracujú v triede, ktorá sa napĺňa do počtu 15 – 17 žiakov, čiže je tu obojstranná možnosť na samostatné tvorivé logické myslenie, plnenie rôznych úloh.
„V tomto rozpočtovom roku po prvýkrát bude normatív financovania pre nadané deti 2,5, pretože zákonom č. 5/2005 prešli tieto deti pod špeciálne školstvo. Sú chápané ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ teší sa riaditeľka.
Pri tomto počte žiakov môžu vyučovať anglický jazyk, slovenský jazyk či matematiku dvaja učitelia, ktorí si deti rozdelia, pokiaľ to finančné prostriedky škole dovolia. „U nás máme delených iba prvákov,“ dodáva A. Čapošová. 
Rozhodujú testy psychiky i vedomostí
Výber do tried pre nadané deti robia na Vančurovej na základe pravidiel a podmienok stanovených Projektom alternatívnej starostlivosti o nadané deti. Skladá sa z dvoch častí. V prvom rade musí dieťa splniť určitú úroveň intelektových schopností, stanovenú projektom v rámci vyšetrenia psychologickými testami, preukázať určitú vedomostnú úroveň čítania, písania a počítania ako i istú úroveň emociálno-sociálnej a osobnostnej zrelosti.
Výber žiakov robí škola na základe psychologických vyšetrení. Po ich absolvovaní sa dieťa zúčastní na prijímacích pohovoroch v máji - júni, tri mesiace pred začiatkom. Výsledky o prijatí oznamuje škola zákonným zástupcom, rodičom. „Niektorí z uchádzačov u nás ani nie sú zapísaní. Prídu, vyskúšajú a pokiaľ nesplnia kritériá, idú na školu, kam sa zapísali.
Aj keď sa rodičia a učitelia v predškolských zariadeniach domnievajú, že dieťa by bolo vhodné do tejto triedy, psychologické testy občas ukážu, že to nie je tak. Podmienkou je IQ nad 130. Psychologička vyšetrovala tento rok zhruba 70 detí. Pre budúci školský rok bolo 26. mája na vedomostných testoch 19 detí. Ani tento rok nechýbala psychologička Vranková zo Školy pre nadané deti v Bratislave a riaditeľka tejto školy a autorka celého projektu Jolana Laznibatová. Všetky výsledky vyšetrení a vedomostných testov posielajú do Bratislavy, okdiaľ príde rozhodnutie o prijatí detí.
Prečo dieťa do triedy pre nadaných?
Podľa názoru skúsených učiteľov v prvom rade preto, že je tam menší počet žiakov. To umožňuje rozvíjať individuálne potreby dieťaťa, ktoré pracuje vlastným tempom s inými pracovnými listami ako v bežnej škole, zameranými na tvorivosť a samostatnosť. Po vyriešením úlohy môžu pracovať na ďalších listoch navyše, na zaujímavých prácach, čítať encyklopédie, vytvárať nové pracovné listy, tvoriť vlastný časopis.

V učebnom procese sa do určitej miery odbúrava mechanická práca. Pre porovnanie v bežnej triede má učiteľ viac žiakov na rôznej úrovni a zohľadňuje základné požiadavky predpísané učebnými osnovami. V triede pre nadané deti učiteľ prostredníctvom problémových a kreatívnych úloh rozvíja tvorivé a kritické myslenie žiakov. U detí sa rozvíja samostatnosť, tolerancia a spolupráca s kolektívnom. Projekt na škole realizujú štvrtý rok. „Na začiatku sme vedeli iba, že je to niečo nové, netradičné, čo zohľadňuje špecifické potreby niektorých detí. Veľa ľudí aj z radov učiteľov si myslí, že predsa vždy boli takéto deti, ktoré mali mimoriadne výsledky. Až s odstupom štyroch rokov si dovolia učiteľky tvrdiť, že často v bežných triedach prestali napredovať tempom, ktorým by mohli. Veľa z nich rezignovalo a radšej neukázali svoje schopnosti a, žiaľ, veľa sa zaradilo aj medzi tzv. rušivých, ťažko ovládateľných,“ tvrdí riaditeľka Mgr. Anna Čapošová. Práve tento projekt rešpektuje špecifické požiadavky a deti môžu pracovať oveľa lepšie. Naozaj sa ovplyvňujú a zvyšuje sa ich úroveň.
To sú myšlienky Anny Kövérovej, triednej učiteľky 4.b triedy, ktorá má najdlhšie skúsenosti s prácou s nadanými deťmi.
Pozvánka pre budúcich prváčikov
Deň otvorených dverí pripravujú tento raz na škole aj 6. júna. Zväčša sa robí pred zápisom do prvého ročníka. Tento júnový má ale zvláštne poslanie. Osobitne sú pozývaní budúci prváci, tak aby sa mohli zoznámiť s prostredím, priestormi školy a nahliadnuť do tried. Uvidia svojich rovesníkov a budúcich spolužiakov. V priebehu tohto dňa bude v triedach riadne vyučovanie. Podujatie je určené pre všetkých rodičov, pozvaných prostredníctvom oznamov na vývesnej tabuli. V škole však už z praxe vedia, že záujem zo strany rodičov nie je veľký. Súčasťou dňa otvorených dverí budú aj ukážky činnosti školského klubu. V tvorivej dielni ukážu deti ako zvládajú maľovanie na sklo, sviečky, servítkovú techniku, šperky z korálok a iné zručnosti.
Centrum pomôcok
V tomto období na prízemí školskej budovy vzniká Centrum učebných pomôcok a odbornej asistencie. Budú v ňom vybudované špeciálne učebne, aby žiaci mohli pracovať v rámci rôznych projektov. Vybavené budú špeciálnymi stolmi, elektrinou, prívodom vody. Centrum tiež bude slúžiť ako priestor na uskladnenie učebných pomôcok pre projekt Vyhrňme si rukávy, a budú ho môcť využívať priamo na vyučovací projekt všetky triedy zo škôl zapojených v tomto projekte v meste. Slávnostné odovzdanie je naplánované na začiatok školského roka 2006/2007. „Touto cestou by som chcela poďakovať za podporu mestu, nakoľko odborne a finančne nám pomáha pri realizácii projektu, ktorý vyšiel zhruba na 700 tisíc. Ale každým rokom dávajú na realizáciu projektu ďalšie učebné pomôcky a materiál. Základné pomôcky zabezpečuje francúzska strana – PSA Citroen priamo z Francúzska. Gestorom projektu je Štátny pedagogický ústav. Medzinárodná dohoda o spolupráci bola podpísaná na úrovni ministerstiev školstva. Na projekt dostávajú účastníci viazané finančné prostriedky z ministerstva školstva.Sláviček spieva ľuďom pre radosť
Spevácky zbor Sláviček pôsobí na škole pod vedením učiteliek Margity Pavlisovej a Dariny Vojvodovej. Pracujú v ňom dievčatá a chlapci od prvej po deviatu triedu. Spievajú na podujatiach mesta, darcom krvi, dôchodcom, chorým i opusteným deťom. Niektorí mladí speváci dosahujú individuálne úspechy na súťažiach. Napríklad Lucia Heregová získala 2. miesto v obvodnom kole súťaže Slávik Slovenska i v regionálnej súťaži Putujeme za ľudovou piesňou skončila druhá.
Z iného súdka je súťaž Vančurova hľadá superstar. Medzi deťmi je o ňu obrovský záujem. Všetko si pripravili si samé v spolupráci so školským parlamentom, ktorý vedie Ľubomíra Šimončíková. K úspechu celého podujatia prispeli i rodičia a učitelia. Veľmi výrazne škole pomáhajú Tvarožkovci, Puterovci a Mirgovci.
Projekt Vyhrňme si rukávy
Tri trnavské školy - na Vančurovej, Atómovej ulici a Ulici Kornela Mahra - sú zapojené v projekte Vyhrňme si rukávy. Vznikol v roku 1996 vo Francúzsku na podnet Georgesa Charpaka, držiteľa Nobelovej ceny za rok 1992 za fyziku a Francúzskej akadémie vied. Cieľom projektu je rozvoj prírodovedeckého bádania na základných školách. Sleduje prebudiť záujem detí školského veku o prírodné vedy. Jeho garantom je PSA. Peugeot Citroen v Trnave. Projekt sa začal vyučovať na škole od školského roku 2004/2005. Žiaci spracúvajú témy zamerané na určitý predmet alebo prírodný jav. Učiteľ zadáva otázky a nabáda žiakov, aby sa najprv pokúsili na otázky samostatne odpovedať vo forme hypotéz, pomocou svojej predstavivosti, intuície a doposiaľ získaných vedomostí. Učiteľ žiakom pomôže vybrať spomedzi hypotéz tie, ktoré sú experimentálne overiteľné a umožní im zrealizovať jednoduché pokusy. Žiaci tak využívajú dialektiku medzi skúsenosťou a abstraktným uvažovaním, medzi vnímaním a myslením, ktoré je základom každého výskumu. Deti pozorujú objekt alebo úkaz reálneho sveta, ktorý im je blízky a experimentujú s ním. Počas pozorovania a bádania hľadajú argumenty a logické vysvetlenia, porovnávajú a diskutujú o výsledkoch pokusov, vytvárajú si nové znalosti. Projekt sa vyučuje v rámci predmetu prvouka. V tomto školskom roku sú v projekte zapojené 4 triedy – 1.a, 1.b , 2.b a 2.c.
Zvuky a obrazy Európy
Hlavným organizátorom a koordinátorom medzinárodného projektu Comenius, realizovaného pod názvom Zvuky a obrazy Európy, je Junior School Withern Sea York Shire v Anglicku. Ďalšími partnermi sú základné školy v Belgicku, Maďarsku, Španielsku, Poľsku a Rumunsku. Maskotom projektu je medveď Peter, ktorý cestuje po partnerských školách, kde vždy strávi šesť mesiacov. Počas svojho pobytu komunikuje s ostatnými školami poštou alebo mailom. Rozpráva o svojich skúsenostiach a dojmoch v krajine, v ktorej sa nachádza. Komunikačným jazykom projektu je angličtina.

Na každý školský rok je stanovená nejaká úloha. Úlohou na tento bolo vymyslieť ekologické vozidlo pre Medveďa Petra, ale aj Knihu fráz.
Projekt, za ktorý v škole zodpovedá zástupca riaditeľky Milan Vojvoda, trval tri roky. V rámci posledného roka sa konali dve výjazdové stretnutia. Skupina pedagógov bola v Las Palmas Grand Kanaria. Školu na Vančurovej ulici okrem zodpovedného zástupcu reprezentovali aj Zuzana Šamajová a Božena Chrvalová, učiteľka angličtiny.
Európski učitelia obdivujú folklór v podaní španielskych hostiteľov.
Bleskáčik stále prvý
Školský časopis Bleskáčik vydávajú v škole 11 rokov. „A desať rokov sme nezostúpili zo stupienka ocenení! V poslednom čase sme stále prví. Trošku sme sa poučili na Okresnej súťaži školských časopisov, ktorú organizuje Kalokagatia a pred piatimi rokmi sme uspeli aj v celoslovenskom kole,“ chváli prácu detí E. Hlobenová a navrhuje, aby Kalokagatia vyhlasovala každoročne aj súťaž o najlepšieho prispievateľa, ako v súťaži Štúrovo pero.
Onedlho bude Bleskáčik reprezentovať školu aj na medzinárodnej súťaži v rámci Olympiády Kalokagatie. Veľmi zaujímavou je rubrika Mini správy, ktorá vtipne mapuje aktuálne udalosti v škole.
Okrem toho začali deti vydávať aj triedne časopisy. Ich príprava je veľmi dobrým spojením slovenského jazyka s novinárskou praxou. Zároveň uplatnia aj znalosti z práce s počítačmi. Príkladom môže byť časopis štvrtákov – Tučniačik a Vančurko.
Možno podnety pre vydávanie nachádzajú deti v krúžku Mladý žurnalista pre deti z 1. stupňa. Patronát nad ním majú deviatačky.
Učiteľka Emília Hlobenová s najlepším školským a triednym časopisom.
kopunkova
K tvorbe – a nielen žurnalistickej – nabádajú deti aj stretnutia s ľuďmi „od pera“. Zaujímavá bola beseda s učiteľkou, spisovateľkou a novinárkou Evou Kopúnkovou.
Slovenčina z každej strany
„Pravidelne sa zapájame do literárnych súťaží. Neprešiel jeden rok, že by sme nemali popredné ocenenie. Aj v tomto roku sme v Prvosienkach získali na prvom aj druhom stupni v poézii i próze prvé a druhé miesta. Spomenula by som aj prvákov. Adrián Štefánik dostal čestné uznanie, a to je na prváka úspech,“ hovorí učiteľka Emília Hlobenová. Na škole sú tretiaci, štvrtáci, deti, ktoré sú zamerané na kultúrnu a literárnu prácu.
A ešte o slovenčine. Overiť si vedomosti zo slovenského jazyka, literatúry a čítania skúšali trojčlenné triedne družstvá od 1. po 6. triedu v školskej súťaži Brúsime si jazyk. Vyhrali ju deti zo 4. B pred trojicou zo 6. B a 5. A.
Inzercia - Tlačové správy

 1. Nemecko-slovenská spoločnosť ETL/GR je už v desiatke najlepších
 2. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 3. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 4. Kam patria rolky z toaletného papiera? Dávať dole etikety zo sklenených nádob?
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 7. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 8. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 9. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 10. Česi vynašli revolučné tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 1. Koniec čakania na kuriéra
 2. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 3. Prvé mesiace 2021 vzrástol počet susedských sporov
 4. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 5. Václav Vydra: Ako nedostať pokutu v úseku kde je meraná rýchlosť
 6. Česi vynašli revolučné tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 7. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 8. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 9. Nemecko-slovenská spoločnosť ETL/GR je už v desiatke najlepších
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 11 031
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 637
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 7 097
 4. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 6 107
 5. Stiahnite si stovky e-kníh 4 589
 6. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 4 239
 7. Crème de la crème po slovensky 3 256
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 935
 9. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 2 774
 10. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 2 632
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Ilustračné foto.

Trnavskej automobilke sa podarilo zabezpečiť potrebné polovodičové dielce.


SITA 2 h

Šoférka spôsobila nehodu. Teraz jej hrozí väzenie.


2 h
Ilustračné foto.

Polícia riešila viac šoférov pod vplyvom alkoholu ako minulý týždeň.


6 h
Z minulého ročníka festivalu.

Folklórne slávnosti otvoria brány pre celé rodiny.


TASR 7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda uzatvorila rýchlostnú cestu. Policajti pripomínajú, čo robiť, ak vás na diaľnici sklame auto.


a 1 ďalší 22 h

Američania skupujú drevo v celej Európe, výsledkom je cena, ktorá likviduje slovenský drevospracujúci priemysel.


21. jún

Na lúkach v obci Bolešov v Trenčianskom kraji uhynulo 67 kusov hovädzieho dobytka.


TASR 22. jún

Obcou na Záhorí sa prehnala smršť. Starý kostol náporu vody odolal.


22. jún

Už ste čítali?