Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Predstavujeme mesto Piešťany

Piešťany ležia na rieke Váh na západnom Slovensku, v Trnavskom kraji. Osídlenie dnešného kúpeľného mesta siaha až do dávneho praveku. Človek prichádza do tejto oblasti približne pred osemdesiattisíc rokmi. Dnes má mesto 30 019 obyvateľov.


Symbolom Piešťan sa stal muž lámajúci barlu a dobre ho poznajú návštevníci z rôznych kútov sveta. Toto kúpeľné mesto ponúka okrem liečenia chorôb pohybového ústrojenstva aj široké spektrum možností na využitie voľného času, odpočinok, dovolenku, rekreáciu i športové a kultúrne zážitky. Takmer denne nájdu návštevníci mesta v niektorom z kultúrnych zariadení koncert, hudobnú či filmovú produkciu, počas leta i v hudobných pavilónoch. Na vynovenej pešej zóne sa nachádza niekoľko galérií. Piešťany sú jedným z mála miest, kde sa dajú realizovať takmer všetky druhy športu od atletiky, cez plávanie, vodné i snežné lyžovanie, korčuľovanie, hokej, loptové hry, tenis, squash, až po jazdu na koni či golf.
„Svojou polohou a prepojením na rôzne druhy dopravy sa mesto stáva atraktívne nielen pre turistov, ale aj organizátorov a účastníkov rôznych medzinárodných podujatí,“ povedal nám primátor mesta Piešťany Remo Cicutto.
Pri vypracúvaní strategického plánu rozvoja mesta hľadali podľa slov primátora prívlastok, ktorý by najvýstižnejšie Piešťany charakterizoval. Odznelo viacero nápadov - mesto zdravia, mesto dovolenky, mesto športu, mesto kongresov, či mesto festivalov. „Artur Heyer dokázal jedinou figúrou barlolámača zobraziť uzdravenie. Myslím si, že tá zlomená barla môže mať aj viac významov. Nech nie je len symbolom uzdravenia, ale aj symbolom odstránenia prekážky, symbolom voľnosti, telesného i duševného zdravia, ktoré Piešťany poskytujú. V zmysle nápisu na Kolonádovom moste – Surge et ambula! Vstaň a choď!“ doplnil Remo Cicutto.
+foto 137-3746-008 (barlolámač)
Text pod foto: Symbolom Piešťan sa stal muž lámajúci barlu a dobre ho poznajú návštevníci z rôznych kútov sveta.
+foto rk-Piešťany 001 (primátor)
Text pod foto: Primátor mesta Piešťany Remo Cicutto.

Skryť Vypnúť reklamu

Klientské centrum slúži občanom

V ústrety a bližšie k občanovi, aj tak sa dá nazvať prestavba a rekonštrukcia prízemia Mestského úradu v Piešťanoch, kde otvorili Klientské centrum. Príprava prvej časti moderných priestorov si vyžiadala investíciu 2,3 milióna korún, druhá časť prišla mesto na 2,1 milióna korún.
Klientské centrum je zriadené ako moderná kancelária pre poskytovanie informácií klientovi. Prvý kontakt pri vstupe do vestibulu mestského úradu zabezpečí informátor, ktorý usmerní klienta a podá mu vysvetlenie, ktorý úsek v kancelárii mu poskytne potrebnú informáciu alebo tlačivo pre jeho podanie. Pre zamestnancov vybudovali dennú miestnosť a samostatné WC, ďalšie WC slúži pre verejnosť a pre telesne postihnutých klientov.
Klientské centrum zabezpečuje priamy kontakt medzi klientom a samosprávou, poskytuje klientom informácie o samospráve Mesta Piešťany, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti, aktivitách a investičných projektoch, podáva informácie o legislatívnych a úradných dokumentoch mesta - má k dispozícii štatút mesta, rokovací poriadok mestskej rady a mestského zastupiteľstva, všeobecne záväzné nariadenia, organizačný poriadok, harmonogram zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií Mestského zastupiteľstva, rozpočet mesta, záverečný účet. Podáva informácie o ostatných orgánoch štátnej správy na území mesta, poskytuje úradné tlačivá, vzory žiadostí a iných podaní, zabezpečuje sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, preberá písomné i ústne podania, vrátane sťažností, zaznamenáva a postúpi na riešenie akékoľvek námety, pripomienky, podnety, kritiku i pochvalu na činnosti súvisiace so samosprávou, vydáva rybárske lístky, zabezpečí kopírovanie tlačovín za úhradu, poskytuje informačné letáky a brožúry.
+foto rk-Piešťany 005 (klientské centrum)
Text pod foto: Klientské centrum zabezpečuje priamy kontakt medzi klientom a samosprávou.

Skryť Vypnúť reklamu

Lacnejšie parkovacie karty

Vzhľadom na súčasnú platnú legislatívu bolo od 1. januára 2006 prijaté Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany, v rámci ktorého schválilo mestské zastupiteľstvo nové parkovacie karty.
„Cena parkovacích kariet pre obyvateľov sa v tomto roku výrazne znížila z 1000 na 400 korún. Treba tiež povedať, že kým doterajšie karty platili iba na státie na vyhradenom parkovacom mieste pri bydlisku občana, tie súčasné platia na všetkých vyhradených mestských parkovacích miestach,“ povedala nám vedúca kancelárie primátora Drahomíra Moretová.
Neprenosná parkovacia karta ročná pre fyzickú alebo právnickú osobu s pracovným pomerom alebo prevádzkarňou, expozitúrou, pobočkou na území mesta stojí 700 korún a neprenosná parkovacia karta týždenná 100 korún.

Skryť Vypnúť reklamu

Zo školy by sa mal stať Domov sociálnych služieb

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na minuloročnom novembrovom zasadnutí využitie nehnuteľností bývalej Základnej školy A. Trajan 9 na sociálne účely.
„Naším cieľom, v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva, je preveriť možnosti pre vytvorenie zázemia na poskytovanie sociálnych služieb starším a zdravotne postihnutým občanom Piešťan v priestoroch po bývalej základnej škole. V každodennej praxi sa stretávame s častými požiadavkami našich obyvateľov na umiestnenie seniorov do zariadení opatrovateľskej služby alebo domovov dôchodcov. Situácia je taká, že v súčasnej dobe prevádzkujeme dve jedálne pre občanov v dôchodkovom veku – seniorov s kapacitou približne 320 obedov, ďalších 100 obedov pre nich zabezpečujeme na základe uzatvorených zmlúv, dve zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 24 miest, penzión pre dôchodcov s kapacitou 20 miest a dva kluby dôchodcov. Momentálne poskytujeme tiež opatrovateľskú službu v domácnostiach pre asi 120 seniorov. V útulku sa snažíme pomôcť tým občanom - seniorom, ktorí sa z rozličných príčin dostali do pre nich ťažko riešiteľných problémov s bývaním a pomáhame im prepracovať sa postupne do vhodnejších zariadení sociálnych služieb respektíve vyriešiť ich problémy v rámci rodiny,“ povedala nám vedúca referátu sociálnych vecí pri Mestskom úrade v Piešťanoch Ema Žáčková.
Štúdia, na ktorej sa v súčasnosti pracuje, by mala dať jasnú odpoveď na to, či je možné a ekonomicky únosné, bývalé priestory základnej školy použiť na vybudovanie Centra sociálnych služieb s funkciou Domova sociálnych služieb pre dospelých občanov so zdravotným postihnutím a Domova dôchodcov. V zadaní podkladov štúdie sa počíta s tým, že zariadenia by mali byť v maximálnej možnej miere prepojené, avšak tiež variabilné, riešené bunkovým systémom, aby bolo možné prispôsobovať ich funkciu potrebám klientov. Domov sociálnych služieb pre dospelých občanov so zdravotným postihnutím nebude zdravotníckym zariadením typu nemocnice alebo liečebného ústavu. V štúdii sa vychádza z toho, že ich úlohou bude poskytnúť na to odkázaným obyvateľom bývanie, stravovanie, zaopatrenie, rehabilitáciu, pracovnú terapiu, kultúrnu a záujmovú činnosť. Charakter plánovaných služieb a aktivít jednoznačne definuje potrebu vhodne riešiť i okolie zariadení tak, aby boli vytvorené podmienky pre výsadbu okrasných kvetín a drevín, možnosť vytvorenia zimnej záhrady či altánku pre aktivity a oddych klientov vonku, taktiež podmienky pre pracovnú terapiu – práca v záhrade. Samozrejmou požiadavkou je zabezpečenie bezbariérovosti v celom objekte.

Pešia zóna dostala novú podobu

Rekonštrukcia pešej zóny bola rozdelená do štyroch častí. V prvej zrekonštruovali úsek od Námestia slobody, ktoré v súčasnosti slúži ako zhromažďovacie námestie pre mítingy, hudobné produkcie, či vianočné trhy. Zo severu je uzavreté fontánou s názvom Príbeh Váhu, ktorú doplnili pódiom a zeleňou s lavičkami.
V druhej časti vyriešili priestor od Winterovej ulice a objektu bývalého Bezovca, popri kníhkupectve až po objekt Vily Berlin. Námestie pri kníhkupectve je definované ako priestor pre rozptyl, pokoj a posedenie v reštauráciách. V tejto časti je na pôvodnom mieste niekdajšej fontány nainštalovaná fontána Príbeh prameňov. Sčasti je prístupná ako brodivá plocha s vodnými efektmi, akými sú skákajúca voda, či pramienky. V Sade Andreja Kmeťa je polkruhovo osadená aj lavička s chodníkom okolo Masarykovej lipy nachádzajúcej sa bezprostredne vedľa komunikácie – korza, prechádzajúcej cez park až po Kolonádový most.
V tretej časti, ktorá je úsekom terajšej pešej zóny na Winterovej ulici odstránili výsadbu, ktorá ležala v trase intenzívneho pešieho pohybu a kresbou v dlažbe zvýraznili prirodzené námestie.
V štvrtej časti upravili úsek predpolia Kolonádového mostu, ktorý nadväzuje na korzo – komunikáciu cez park.
„Cieľom rekonštrukcie pešej zóny je spríjemnenie a zatraktívnenie centra mesta pre návštevníkov i obyvateľov Piešťan. Dúfajme, že nadchádzajúca letná sezóna túto snahu potvrdí,“ zaželal si R.Cicutto.
Na projektovú dokumentáciu získalo mesto Piešťany finančné prostriedky z predvstupových fondov EÚ vo výške 78-tisíc eur. Finančná spoluúčasť mesta bola takmer 573-tisíc korún. Pešia zóna si vyžiadala investíciu vo výške zhruba 54 miliónov korún. Z toho stavebná časť prác stála 44,1 milióna korún, technológia fontán 4,76 milióna, umelecké diela 5,1 milióna a 100-tisíc korún zaplatilo mesto za vrt studne pod fontánou na Námestí slobody, z ktorého zabezpečujú polievanie stromov na pešej zóne a prevádzku polievacieho vodovodu.
+foto rk-Piešťany 008
Text pod foto: Zo severu je Námestie slobody uzavreté fontánou s názvom Príbeh Váhu.

foto kalendár (rk-Piešťany 002) to je len fotka bez článku
Text pod foto(kalendár): V celoslovenskej súťaži o najkrajší kalendár zvíťazil práve ten piešťanský.

Začala sa revitalizácia Dubovej

Ešte v marci minulého roka sa stretli v kine Fontána obyvatelia Piešťan a všetci, ktorých zaujíma stav riečky Dubová, pretekajúcej cez Piešťany. S predstaviteľmi mesta a projektantmi sa zaoberali možnosťou prinavrátiť tok do života mesta.
Na jar tohoto roka začali s prácami na prvom úseku od Krajinskej ulice po premostenie na Veternej ulici. Ako prvé odstránili už prakticky suché agáty, ktoré boli zdrojom padajúcich konárov. Následne vyrúbali preschnuté stromy, ktoré rástli na odstraňovanej zemnej hrádzi a stáli v ceste novozakladanej cyklotrasy a pešieho chodníka pozdĺž toku.
Po ukončení stavebných prác na chodníkoch, osvetlení, odpočívadlách a prístupoch ku vode vysadia na jeseň popri toku novú dubovú alej a upravia pobrežie.

Oscar bez bariér

Vo februári minulého roka bolo mesto Piešťany za svoje aktivity v oblasti pomoci slabším a zdravotne postihnutým občanom ocenené soškou Oskar bez bariér.
„Toto ocenenie je pre mesto Piešťany veľkým záväzkom pokračovať v nasadenom trende pomoci zdravotne postihnutým,“ povedal vtedy primátor mesta Piešťany Remo Cicutto. Dôkazom toho, že svoje slová myslel vážne je aj dobudovanie Klientského centra v priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch, kde zlepšili služby najmä pre občanov so zdravotným postihnutím.
Okrem toho otvorili v auguste minulého roka v piešťanskej mestskej knižnici počítačovú učebňu pre zdravotne postihnutých a sociálne slabých. Výstavbu zrealizovali aj práve vďaka cene za víťazstvo v súťaži Oskar bez bariér. „Musím povedať, že zriadenie učebne sa zo strany občanov stretlo s výborným ohlasom a plne ju využívajú,“ uviedla pre naše noviny vedúca kancelárie primátora Drahomíra Moretová.
Patrónmi učebne sú plavkyňa Martina Moravcová a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš.
+foto 602-0250-003
Text pod foto: Ocenenie soškou Oskar bez bariér je pre mesto Piešťany veľkým záväzkom.


Piešťany majú svoj pas

Ako jedno z mála slovenských miest sa môže mesto Piešťany pochváliť vlastným pasom. Okrem informácií o Slovensku, o histórii mesta Piešťany, i jeho súčasnosti, v ňom nájdete informácie o dôležitých telefónnych číslach, ako aj mapku mesta.
Jestvujú dva druhy pasov. Jedny si môžu záujemcovia zakúpiť, tie druhé udeľuje primátor mesta. Takýto V.I.P. pas vlastní napríklad aj známy český herec a komik Bolek Polívka.
Keďže piešťanský pas nie je úradným dokumentom, nevyžaduje sa jeho predloženie pri prechode štátnych hraníc. Jeho vydavatelia však dúfajú, že návštevníci Piešťan využijú uvedené informácie k spríjemneniu svojho pobytu v tomto meste, ale i regióne.
+foto (pas) treba naskenovať
Text pod foto netreba, ten pas len zakomponuj do textu.

Piešťanský expres
foto vlacik-2-006
Rozšírený text pod foto:
K atrakciám mesta Piešťany patrí aj Piešťanský expres, ktorým sa môžu obyvatelia i návštevníci mesta previezť centom mesta Piešťany a zavítať až na Kúpeľný ostrov, kam tiež vedie trasa tohto netradičného dopravného prostriedku.Leto v Piešťanoch 2006

Každoročne od mája až do októbra pripravujú v Piešťanoch množstvo zaujímavých kultúrnych a športových podujatí pre obyvateľov i návštevníkov mesta a inak tomu nebude podľa slov vedúcej kancelárie primátora Drahomíry Moretovej ani tento rok.
„Opäť sme pripravili naozaj pestrú paletu podujatí. Na svoje si prídu milovníci populárnej i vážnej hudby, divadla, filmu i športu. Mysleli sme pritom na starších i mladších občanov, na mládežníkov i tých najmenších,“ upresnila D. Moretová a doplnila, že novinkou tohto leta bude nielen Hodokvas, ktorý sa do Piešťan sťahuje z Pezinku, ale i Piešťanské hody, vďaka ktorým chcú po rokoch prispieť k obnoveniu tejto tradície.
Návštevníci i obyvatelia Piešťan sa tak môžu tešiť na vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, na Jazzové Piešťany, tanečné divadlo a jeho predstavenie Pipi dlhá pančucha, Truck Country, Streetball tour, Tour Beachvolleyball, Letný kinematograf, Slovenský komorný orchester, Organové dni, Hodokvas, Piešťanské hody, Country lodenicu, Victoriu regiu, ako aj každý štvrtok a nedeľu na Promenádne koncerty v hudobnom pavilóne či každú stredu a piatok na Promenádne koncerty na Kúpeľnom ostrove.
+foto 366-6633-002
Text pod foto: Posledný augustový a prvé dva septembrové dni sa môžu všetci priaznivci country tešiť na jedno z najnavštevovanejších letných piešťanských podujatí na Country lodenicu.

International Jazz Piešťany

Medzinárodný jazzový festival International Jazz Piešťany odštartoval svojim prvým podujatím ešte piateho mája tohto roka. Na obyvateľov a návštevníkov mesta však čaká ešte veľa vynikajúcich koncertov počas mesiacov jún, júl august a september, kedy sa im predstaví obrovské množstvo hudobníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Talianska, Rakúska a ďalších krajín.
„Jazz a Piešťany patria k sebe už dlhé desaťročia. Formácie ako napríklad piešťanský Tiger jazz si už mnohí nepamätajú, ale ešte dnes v Piešťanoch stretnete chodiace legendy piešťanského jazzu. Mená ako napríklad Stano Koutný, Libor Gardoň, Johny Akay, Dušan Salajka, Milan Chmelík, či Andrej Chotváč poznajú asi všetci priaznivci tohto hudobného žánru,“ povedal nám jeden z organizátorov festivalu Viktor Nižňanský.
V roku 2005 sa po prvý raz spojili dovtedy jednotlivé jazzové koncerty do jedného podujatia s názvom International Jazz Piešťany. Projekt začal 22. apríla 2005 koncertom New York Jazz Trio, vrcholil festivalom v dňoch 27. a 28. mája 2005 a pokračoval na jeseň. Na pätnástich podujatiach sa zúčastnili stovky hostí. Tento projekt bol, aj vzhľadom na svoj úspech, zaradený do kalendára najvýznamnejších podujatí mesta Piešťany pre rok 2006.

Streetball Tour 2006 Piešťany

Na Námestí slobody v Piešťanoch sa stretnú vyznávači i priaznivci streetballu v sobotu 17. júna. Súťažiaci si zmerajú svoje sily vo viacerých kategóriách. „Pripravený je Mix do pätnásť rokov, súťaž chlapcov od šestnásť do osemnásť rokov, súťaže mužov i žien, a Open Mix kategória, ktorá je určená pre firemné družstvá, VIP skupiny, veteránov, ako i pre všetkých priateľov aktívneho pohybu, zábavy a športu,“ upresnila vedúca kancelárie primátora Drahomíra Moretová.
Pre všetkých účastníkov podujatia pripravili organizátori sprievodné akcie, medzi ktoré patrí i vystúpenie hudobnej skupiny Kontrafakt. Nezabudli ani na najmenších návštevníkov, pre ktorých sú určené minibasket súťaže, animačné hry či nafukovacia šmyklávka.

Victoria Regia 2006

Neoficiálnym záverom letnej kúpeľnej sezóny býva už tradične národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria regia. Tradične si v nej zmerajú svoje sily žiaci základných škôl, stredných záhradníckych škôl i prfesionáli. „Víťazi Victorie Regie sú vlastne majstrami Slovenska v aranžovaní a majú právo zúčastňovať sa európskych súťaží,“ doplnila D. Moretová.
Jedným z tradičných sprievodných podujatí Victorie Regie je kvetinové korzo, čiže alegorický kvetinový sprievod Kúpeľným ostrovom a pešou zónou v Piešťanoch. Ten tohtoročný bude 23. septembra.
+foto treba naskenovať z časopisu Revue Piešťany str.27
Text pod foto: Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria regia.

Festival Zázračný oriešok

Ľudia, ktorí majú naozaj radi rozprávky sa stretávajú každý druhý rok v Mestskej knižnici v Piešťanoch na malej slávnosti – festivale Zázračný oriešok s podtitulom Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Aj keď podujatie trvá vždy iba tri májové dni, vmestí sa do neho zázračne veľa: dvanásť súťažných rozprávok, besedy so spisovateľmi, hercami, či vydavateľmi kníh. A navyše niekoľko výstav, bábkových predstavení a tento rok ich potešilo aj korčuľovanie na kolieskových korčuliach na piešťanskej pešej zóne.
„Kto si v mesiaci máj vypočuje alebo prečíta čo i len jednu rozprávku, zapáli svoju symbolickú sviečku na našej festivalovej torte. V každej rozprávke je totiž schované svetielko nádeje. Aspoň také maličké, ako v zápalke, ktorú si zažalo jedno malé dievčatko. Poznáte ho, však?“ vyznal sa spisovateľ Ján Uličiansky.
Počas tohtoročného festivalového putovania sa jeho účastníci vďaka rozprávkam dostali spolu s múdrymi kozliatkami až do Ameriky, odtiaľ si zaleteli na medenom drakovi do dánskeho mesta Kodaň, na chvíľu pobudli v Škrupinovom zámku, a s námorníkom Dierkom sa vydali na plavbu okolo sveta.

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny

Medzi tradičné podujatia v rámci Leta v Piešťanoch patrí i Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. „V tomto roku je pripravené jej otvorenie od štvrtka prvého júna do nedele štvrtého júna. Sprevádzať ho bude opäť množstvo zaujímavých podujatí,“ prezradila D. Moretová.
Vo štvrtok sa môžu všetci účastníci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny tešiť na Piešťanské hry v atletike či Drevené divadlo. V piatok na nich čakajú koncerty v rámci Jazzových Piešťan, odhalenie pamätnej tabule Eugena Suchoňa, vernisáž výstavy diel francúzskych a slovenských výtvarníkov, či diskotéka na kúpalisku Eva.
V sobotu príde na rad Požehnanie prameňov, prehliadka historických vozidiel, ale i množstvo podujatí v Hudobnom pavilóne v parku, či na Námestí slobody. Pred domom umenia si na svoje prídu najmä tí najmenší, pretože tu organizátori pre nich pripravili exibičné ukážky skokov na bicykloch, ukážky breke danceu a hip hopu, ako aj karaoke show. Vo Vojenskom historickom múzeu sa predstaví skupina historického šermu a na všetkých čaká i výstrel z dela a katapultov, ukážky múzejnej techniky, historických bojov druhej svetovej vojny či letecké ukážky vrtuľníkov a lietadiel. Jednou z mnohých atrakcií budú určite aj živé sochy. V nedeľu sa Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny zavŕši vystúpeniami folklórnych súborov na Námestí slobody a vyhlásením výsledkov súťaže historických vozidiel pod názvom Zlaté stuhy.
+foto dva-011 (veteráni)
Text pod foto: Počas Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny čaká na obyvateľov a návštevníkov Piešťan aj prehliadka historických vozidiel.
Dvojstranu pripravila Renáta Kopáčová
Foto autorka a archív MsÚ v Piešťanoch

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 2. Hygge ako životný štýl
 3. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 1. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 2. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 3. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 5. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 6. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 7. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 8. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 9. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 10. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 722
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 19 921
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 119
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 462
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 119
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 770
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 442
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 271
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 147
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 6 540
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Ilustračné foto.

Aktuálne je zaočkovaných osôb viac ako sto tisíc ľudí.

24m

Samospráva sa už začala pripravovať na víkendové testovanie.

2 h
Ilustračná fotografia.

Hlohovec je podľa výsledkov testovania tretí najhorší na Slovensku.

3 h

Dôvodom je nedávno zavedené triedenie bioodpadu.

4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Po páchateľoch polícia intenzívne pátra.

21 h

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

18 h

Výhrady zástupcov dolných Kysúc boli oprávnené.

18 h

Naše obce a mestá sa testovania zhostili na jednotku, hoci na prípravu mali len pár dní.

26. jan

Už ste čítali?