Piatok, 19. august, 2022 | Meniny má Lýdia

Predstavujeme obec Krakovany

V obci má v súčasnosti trvalý pobyt 1344 obyvateľov. Výmera je 982 hektárov. Hustota obyvateľstva na 1 kilometer štvorcový je približne 137 obyvateľa. Nezamestnanosť je čosi vyše osem percent. ,,Chceme pre ľudí vytvoriť prostredie, aby sa u nás príjemne c

Krakovany
ítili. Preto sa venujeme nielen materiálnym oblastiam, ale aj rozvíjaniu kultúry a športu,“ hovorí starosta obce Vladimír Mihálik. Do obce prichádzajú ľudia z rôznych regiónov, čím sa mení charakter obce. ,,Tomu sa však neubránime, preto sa prispôsobujeme zmenám, ktoré sú tu. Naším cieľom je vytvárať pracovné príležitosti a pritiahnuť mladých ľudí.“

Priemysel
Krakovany sú veľmi atraktívne pre investorov. V ich blízkosti sa nachádza diaľnica i priame železničné spojenie. Za posledné dva roky sa pre výstavbu prevádzok rozhodlo asi 10 firiem.
Obec má vypracovaný územný plán obce, ktorý nadobudol platnosť od 1. januára tohto roku. Do neho sú zakomponované tri priemyselné zóny – Jutrá, Horné pole a Za stanicou. ,,Kladieme dôraz na to, aby sme k nám pritiahli investorov a to nielen zahraničných, ale aj domácich,“ povedal starosta obce Vladimír Mihálik. V zóne Jutrá má svoje priestory firma AGE Color, ktorá sa zaoberá poplastovaním kovov. V súčasnosti prebiehajú rokovania s nemeckým a talianskym investorom. Pred kolaudáciou sú objekty v lokalite Horné pole. Za stanicou si vybavuje stavebné povolenie firma Stiva, ktorá sa chce zaoberať polygrafickým priemyslom. Svoju prevádzku rozbieha americká spoločnosť Wabash Technologies, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou mikroprocesorov pre automobilový priemysel. Poskytuje približne 190 pracovných miest. Okrem nej sa nachádzajú v lokalitách Krakovian aj firmy Gamaplyn – sklad hutného materiálu a plynárenských výrobkov a firma Hadice Pro. ,,Cieľom je zvýšiť zamestnanosť a získať väčšie príjmy do rozpočtu,“ vysvetlil starosta.

SkryťVypnúť reklamu

História
Prvá písomná zmienka o Krakovanoch pochádza z roku 1113, kde je v Zoborskej listine uvedená pod menom Craco. Treba však uviesť, že na začiatku roka 1944 bola k obci Krakovany pričlenená aj obec Stráže. Tieto dve oblasti ľudia osídlili už v dobe kamennej. V Strážach sa našli kosti a kly mamuta, no sídliská tu vznikli až v mladšej dobe kamennej.
Zo Strážov pochádzajú najvzácnejšie nálezy z mladšej doby rímskej. Našli sa aj kniežacie hroby s veľmi bohatým obsahom strieborných a zlatých rímskych importov. Ide o slávny strážský poklad.
Slovanské osídlenie z 8. a 9. storočia po Kristovi je situované do oblasti Krakovian. Po vzniku Uhorského štátu sa stali Stráže kráľovským majetkom. V Zoborskej listine sa spomínajú ako Villa Spectaculi – strážna dedina. Boli hraničným bodom zoborských majetkov. Stráže sa v stredoveku stali dôležitým mýtnym miestom na cestnej odbočke na Nové mesto nad Váhom. V Krakovanoch ostáva naďalej záhada kostola, ktorý sa zrútil v 18. storočí. Pochádzal z 11. storočia, kedy ešte nebola vyvinutá stavebná technológia známa z neskorších období. No to môže vyriešiť len archeologický prieskum. Kostol z 13. storočia v Strážach sa zachoval dodnes. Koncom 19. storočia sa začína prejavovať ľudová tvorivosť. Postupne vzniklo ochotnícke divadlo, folklórne súbory a dychová hudba.
V obci sa nachádzajú dva cintoríny a dva kostoly – sv. Mikuláša a sv. Gála. Významnými kultúrnymi pamiatkami sú náhrobné kamene, plastiky svätcov umiestnené na rôznych miestach v obci či vodný mlyn v Strážach.

SkryťVypnúť reklamu

Budúcnosť obce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je dokument, ktorý bude ovplyvňovať vývoj obce v najbližších 10 – 15 rokov. Ten bol schválený v novembri 2005 aj za participácie občanov. Z najdôležitejších strategických cieľov, ktoré v ňom obec stanovila, je najmä vydanie publikácie o Krakovanoch a vydanie informačných prospektov. K ďalším úlohám patrí zabezpečenie verejného prístupu na internet, zrekonštruovanie areálu kultúrneho domu a prírodného amfiteátra, dobudovanie verejných športovísk, vytvorenie podmienok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pre všetky druhy podnikania, podporovanie rozvoja sektora služieb a rozvoja prímestskej cyklistickej dopravy. ,,Počas tohto volebného obdobia sme v zastupiteľstve nemali jednotné názory, no spoločne sme vždy našli kompromis. Keď som nastúpil, povedal som, že kopeme za Krakovany a nie za politické strany,“ dodal V. Mihálik.

SkryťVypnúť reklamu

Byty
V programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom si obec stanovila priority v jednotlivých oblastiach. Novým územným plánom sa intravilán obce rozšíril o 15,5 hektára.
,,Pre individuálnu bytovú výstavbu máme určené štyri lokality. Strážovské záhumenice, Krakovianske záhumenice, Staré konopiská a Strážovské. Problémom však ostáva vybudovanie inžinierskych sietí,“ podotkol V. Mihálik. Na Starých konopiskách obec plánuje výstavbu 40 rodinných domov. ,,Máme tu vlastné pozemky a pripravujeme ich odpredaj. Buď ponukovým konaním alebo verejnou obchodnou súťažou,“ vysvetlil starosta. V tejto lokalite i v Strážovskom už začali s výstavbou inžinierskych sietí. Výstavba v ostatných lokalitách bude závisieť od dohody so súkromnými vlastníkmi pozemkov a od dostupnosti infraštruktúry.
,,V budúcom období sa zameriame na získanie prostriedkov z fondov Európskej únie, pretože najväčším problém v obci je dobudovanie kanalizácie,“ skonštatoval starosta. Na odkanalizovania potrebujú 50 miliónov korún. Obec už má vybavené platné stavebné povolenie, vybudovaná je aj časť gravitačnej kanalizácie, čerpacia stanica 1, výtlačné potrubie je zaústené do čistiarne odpadových vôd.
Obec zvažuje do budúcnosti aj výstavbu nájomných bytov. Pôvodný návrh hovoril o troch nájomných bytovkách, no obecné zastupiteľstvo ho zamietlo. ,,Poslanci sú naklonení skôr individuálnej bytovej výstavbe alebo požadujú, aby nájomné byty nestavala obec. Pre výstavbu takýchto bytov by sa musel zmeniť aj územný plán obce. ,,Ak by sa našiel investor, ktorý by bol byty ochotný postaviť a aj sám ich spravovať, nevidíme v tom žiadny problém,“ doplnil V. Mihálik.

Úlohy na tento rok
Na rekonštrukciu poškodených ciest Veternej ulice a ulice K Spúšťu chce obec použiť prostriedky získané odpredajom 18 pozemkov v lokalite Staré konopiská pre individuálnu bytovú výstavbu. Starosta hovorí, že majú problémy s vysporiadaním miestnych komunikácií. ,,Časť sa nám podarilo už vysporiadať, ostatné musíme dokončiť. Dali sme vypracovať geometrické plány a oslovili sme vlastníkov.“ Obec sa chce takto vyhnúť prípadným problémom, ktoré by mohli vzniknúť pri kladení rôznych sietí.
,,Plánovali sme vytvorenie a rozšírenie priemyselných zón tak, aby sme nezmenili ráz obce, ale umožnili jej ďalší rozvoj,“ vysvetlil starosta. Snahou bolo vybrať také lokality, ktoré sú vhodné pre priemyselnú výstavbu. Obec však nie je vlastníkom pozemkov, na ktorých vytvorila priemyselné zóny. ,,My sa snažíme investorom pomôcť pri vybavovaní, lebo sú tu súkromní vlastníci. Pomáhame pri vybavovaní a vysporiadavaní vlastníckych vzťahov,“ pripomenul starosta. Obec vytvorila také legislatívne podmienky, že ak prichádza investor, vie, ktorá pôda je určená na priemyselnú výstavbu. Cieľom obce je jej harmonický a vyvážený rozvoj nie na úkor poľnohospodárstva. Usilujeme sa sem prilákať také podnikateľské subjekty, ktoré nenarušia vidiecky ráz osídlenia.“
Dôležitým zámerom, ktorý chce obec zrealizovať, je aj dobudovanie centra okolo Kostola sv. Mikuláša v Krakovanoch.

Škola:
Základnú školu v Krakovanoch navštevuje 38 žiakov. Vyučujú tu tri učiteľky, dve vychovávateľky a jedna katechétka. Ročníky jeden a štyri sú spojené, pretože škola je málotriedna. Ročníka dva a tri sú individuálne. Žiaci sa majú možnosť prihlásiť do rôznych krúžkov. ,,Okrem toho sa zapájame do rôznych súťaží. Aktívne pôsobíme v matematickej olympiáde, riešime internetovú olympiádu, sme v súťaži Čítame s Osmijankom,“ povedala riaditeľka školy Eva Seitlerová. Prínosnou aktivitou je každoročná športová olympiáda, ktorú organizujú málotriedne školy v piešťanskom okrese. Začala v Krakovanoch a vždy sa organizuje na inej škole.
Počas roka pripravujú zaujímavé programy. Pre žiačky je to Miss bábika a Miss šikovné dievča, na ktorej musia preukázať svoju zručnosť. Pre žiakov existuje súťaž Šikovný chlapec. Tu musia chlapci dokázať, že vedia zatĺkať klince do dosky či pripraviť jedálenský stôl.
Každoročne v januári pasujú prvákov do „Krakovského cechu školského.“ ,,Prváci prechádzajú s princom zakliatou krajinou, riešia rozličné úlohy. Na konci ich čaká zakliaty zámok a v ňom princezná, ktorú vyslobodia. Za odvahu a šikovnosť ich potom prijmeme do nášho cechu,“ vysvetlila riaditeľka. Okrem toho si počas roka pripomínajú Deň matiek, Deň otcov, Medzinárodný deň detí a iné. ,,Deti vtedy prespávajú v škole. Prinesú si spacáky a karimatky. Od rána máme pre nich pripravené zaujímavé akcie. Napríklad triafanie na cieľ pomocou historickej hasičskej striekačky,“ doplnila E. Seitlerová.
Žiaci si na škole vydávajú vlastný časopis – občasník Školák.

Čo sa urobilo
Výmenou starých svietidiel za nové, úsporné obec znížila svoje náklady na verejné osvetlenie. Zároveň doriešili aj problematické miesta, ktoré ešte neboli osvetlené. V uliciach ich je teraz 120 svietidiel. Výbojky nahradili 72 wattovými, ktoré majú o dve tretiny nižšiu spotrebu a vyššiu svietivosť. ,,Vymenili sme aj ističe, pretože energia sa platí i od sily ističa. Zatiaľ problémy s osvetlením nemáme,“ podotkol starosta. Okrem toho sa dokončili fasády budov, ktoré patria obci, oplotili sme Strážský cintorín, zrekonštruovali dom smútku v Krakovanoch.
V obci sa podarilo dokončiť aj rozvody káblovej televízie. Tá bola pôvodne ťahaná vzdušným vedením. ,,My sme ju kompletne prerobili na zemné rozvody,“ vysvetlil V. Mihálik. Zapojili sme aj problémové oblasti. ,,Išlo najmä o tie, ktoré viedli pod štátnými komunikáciami. Preto, keď sa robili telekomunikačné rozvody, spoločne s nimi sme položili aj káblovku,“ povedal starosta. Z obce tak zmizli prebytočné stĺpy, ktoré narúšali jej vzhľad.

Sociálna starostlivosť
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) je účelovým zariadením pre občanov, ktorí dosiahli starobný dôchodkový vek a ich zdravotný stav alebo sociálna situácia si vyžaduje starostlivosť a pobyt v takomto zariadení. ,,Naša kapacita je pätnásť postelí, ktoré sú v súčasnosti obsadené. Máme tu trinásť žien a dvoch mužov,“ povedala riaditeľka ZOS Jana Lajchová. Do ZOSky nastupujú ľudia, ktorú sú mobilní. Ak sa ich zdravotný stav zhorší, musia im ich preložiť, pretože zariadenie nemá prostriedky na zabezpečenie takejto starostlivosti. ,,Ľudia sú tu s chorobami, ktoré prináležia tomuto vysokému veku. Poskytujeme im celoročnú starostlivosť, stravovanie, bývanie a zaopatrenie,“ vysvetlila riaditeľka. O zdravotný stav sa stará odborný lekár. Počas dňa majú obyvatelia voľný program. ,,Nefungujeme na princípe domovo dôchodcov, ľudia sa môžu zobrať a kedykoľvek odísť, len to musia oznámiť,“ podotkla J. Lajchová. Chodia na prechádzky do záhrady alebo do dediny. ,,Máme tu ľudí s vekom nad osemdesiat rokov a o fyzické spestrenie dňa pre problémy s kĺbmi už nemajú záujem,“ dodala riaditeľka. ZOSka má 10 zamestnancov. Opatrovateľky sa striedajú v dvojzmenných službách.

Škola 2 – rekonštrukcie
Škola podala v minulom roku projekt na ministerstvo školstva, ktorý im schválili. Dostali 120 tisíc korún, ktoré použili na rekonštrukciu tenisového kurtu. ,,Prístup má k nemu i široká verejnosť za nízky poplatok,“ povedal predseda finančnej komisie Peter Kikta. Ďalšie financie od sponzorov a obecného úradu škola použili na opravu zatekajúcej strechy a na dostavanie a rozšírenie priestorov telocvične. Telocvičňu nevyužívajú len žiaci, ale aj folklórne súbory pre nácvik vystúpení.
Za peniaze, ktorá škola získala zo zberu papiera, nakúpili farby a natreli nábytok v triedach. ,,V minulom roku sme s pomocou obecného úradu vymaľovali celú školu a jedáleň. Dokúpili basketbalový kôš a niekoľko lôpt,“ doplnila riaditeľka školy Eva Seitlerová. V najbližšej dobe pripravujú projekt na rozšírenie počítačovej výbavy v učebni.

Materská škola
Materská škôlka má v súčasnosti 51 malých obyvateľov a 4 učiteľky. Chodia sem deti nielen z Krakovian, ale aj z okolitých obcí. Aktívnou spoluprácou so združením rodičov pri materskej vytvárajú priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj detí. ,,Každoročne pripravujeme Vianočné a Veľkonočné trhy, na ktorých predávame naše výrobky vyrobené našimi deťmi. Máme tam i tvorivú dielňu, aktívne pracuje ZR MŠ“ povedala riaditeľka školy Jozefína Klčová.
Škôlkari pripravujú netradičný Deň otcov. Vtedy pozvú svojich rodičov do areálu škôlky, kde si spoločne opekajú a hrajú s nimi rôzne súťaže. ,,Najzábavnejšie bývajú tie, pri ktorých úlohou oteckov je vypiť čo najrýchlejšie cez slamku pivo. Alebo sa posadia na balón a mamičky musia tak silno skočiť, až praskne,“ doplnila J. Klčová. Na jeseň pripravujú akcie v spolupráci s organizáciou Červeného kríža. Jednou z nich je výstava Čo prináša záhrada.
Celý pobyt v škôlke vrcholí Škôlkarskou maturitou. ,,Velkáci si zasadnú za zelené stoly a z obálok vytiahnu otázky, na ktoré musia odpovedať. Za správne riešenie úloh dostanú diplom,“ povedala riaditeľka. Nedávno nakúpili do škôlky nové hračky, no časť z nich ostáva ukrytá za tajnými dverami na Vianoce.

Červený kríž a iné spolky
Najpočetnejšou organizáciou, ktorá pôsobí v obci je Červený kríž. Každoročnou aktivitou býva Deň narcisov, na ktorom spolupracujú aj s Ligou proti rakovine. Okrem toho organizujú rôzne podujatia pre deti i ostatných obyvateľov. ,,Napríklad kurzy prvej pomoci, letné dovolenky pre členov alebo navštevovanie starších spoluobčanov v rámci Mesiaca úcty k starším. Takisto pripravujú aj Vianočnú kvapku krvi, “ povedal starosta obce Vladimír Mihálik. Na nej sa minulý rok zúčastnilo viac ako ž osemdesiat darcov.
Okrem Červeného kríža činnosť v obci vyvíjajú aj poľovníci, Miestny spolok Slovenského zväzu chovateľov, Miestna organizácia Slovenského zväzu včelárov, Mestská organizácia Zväzu včelárov Slovenska, Klub mladých, Klub kresťanskej mládeže, Klub paličkovania, Spevácka skupina Krakovany. V roku 2004 svoje pôsobenie obnovil aj miestny hasičský zbor.

Folklór
Najvýznamnejším kultúrnym podujatím sú každoročné Folklórne slávnosti. ,,V tomto roku pripravujeme už 31. ročník. Teraz máme regionálny ráz,“ vysvetlil predseda kultúrnej komisie Michal Sedlák. Častokrát sa na festivale zúčastňujú súbory zo zahraničia.
V obci pôsobí niekoľko folklórnych skupín, ktoré udržujú miestne tradície a zvyky. Sú to: FS Lusk, FS Krakovanka, FS Krakovienka, Detský FS Krakovanček. Okrem týchto súborov majú nádejných členov v radoch žiakov materskej a základnej školy. Všetky spomenuté folklórne skupiny sa museli pretransformovať na neziskové organizácie a občianske združenia. ,,Uľahčuje nám to činnosť a účasť na medzinárodných festivaloch,“ vysvetlil M. Sedlák. Tieto súbory organizujú pre zahraničných hostí folklórne svadby. Vytvoria svadobný sprievod, zúčastnia sa na hostine a zábave.
Svoju tradíciu má však v Krakovanoch i muzika. ,,Máme viac ako 150 rokov starú dychovku. Síce je teraz trošku v útlme, ale o to viac funguje Borovienka, v ktorej hrajú piati členovia z našej obce. Zaoberajú sa ľudovými piesňami starými viac ako sto rokov,“ pripomenul M. Sedlák.
O vystúpenia všetkých súborov je veľký záujem. FS LUSK má už tretí rok pozvánku do USA. ,,Zatiaľ nemáme financie na letenky. No chystáme sa navštíviť Ukrajinu,“ doplnil M. Sedlák, ktorý je zároveň aj predsedom občianskeho združenia LUSK.
V súčasnosti sa detský súbor Krakovanček pripravuje na reprezentáciu na Pedagogických dňoch, ktoré sa čoskoro uskutočnia v Bratislave.

Kultúra inak
Okrem folklórnych slávností Krakovany organizujú aj iné kultúrne podujatia. ,,Počas celého roka je to množstvo akcií pre starších ľudí. Mávame vystúpenia na Deň matiek, posedenia s dôchodcami, vianočné posedenia, maškarný ples pre deti alebo pochovávanie basy,“ vysvetlil predseda kultúrnej komisie Michal Sedlák. V obci sa konajú diskotéky, ktoré navštevujú mladí z celého okolia. ,,Sála nášho kultúrneho domu je dostatočne veľká a veľmi dobre využívaná. Po niekoľkých rokoch strát sme sa konečne dostali do plusu,“ povedal M. Sedlák. Konajú sa tu Hobby stretnutia, na ktorých záujemcovia predávajú starožitnosti i iné veci.
Do kultúry v obci vstupujú aj školáci a škôlkari. Už od malička ich učia tancom a zvykom, ktoré boli na dedine. ,,Od nás odchádzajú ľudia do profesionálnych telies, pretože náš systém výchovy a vzdelávania má vysokú úroveň. Máme školených choreografov,“ doplnil M. Sedlák.
V obci sa nachádza súkromné múzeum Za krakovskú bránu a Izba tradícií. Obec štvrťročne vydáva svoj vlastný časopis Hlas Krakovian a prezentuje sa na webovej stránke www.krakovany.sk.


Šport
Život v obci je úzko spojený aj so športovými podujatiami, najmä s futbalom. Veľmi aktívne pôsobí najmä Telovýchovná jednota Družstevník Krakovany. Pod jej logom obec reprezentujú futbalisti A-mužstva, dorastu a žiakov, ktorí dosahujú veľmi dobré športové výsledky. ,,A-mužstvo v súťažnom ročníku 2005/2006 je účastníkom 5. ligy, teda krajskej. Väčšina futbalistov sú domáci odchovanci,“ povedal Juraj Filo. Dorastencom sa však po niekoľkých úspešných rokoch prestalo dariť, na rozdiel od žiakov, ktorí sa nachádzajú v strede tabuľky.
,,Začali sme rekonštrukciu štadióna. Opravili sme strechu a tribúnu na státie. V tomto roku sme vybudovali tréningovú plochu a začali sme s výstavbou tribúny na sedenie,“ informuje Lukáš Radoský, tajomník TJ.
Okrem futbalu sa v Krakovanoch darí aj stolnotenisovým športovcom. ,,Momentálne sú v piatej lige, skončili na 5. mieste . Na zápasy a tréningy využívajú priestory kultúrneho domu,“ vysvetlil J. Filo.
Krakovany sa každoročne zúčastňujú na športovom podujatí Považský maratón, ktorý má už dlhodobú tradíciu. V minulom roku sa uskutočnil v poradí už 43. ročník.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 5. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 6. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 7. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia v sobotu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Shell myslí na slovenské komunity
 5. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 6. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 7. Agrokomplex 2022
 8. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 39 580
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 14 880
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 704
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 7 120
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 5 159
 6. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run 4 292
 7. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 248
 8. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem 3 022

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 3. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 4. Štefan Vidlár: Je suis fan
 5. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 6. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 7. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 8. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 146
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 008
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 759
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 489
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 034
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 994
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 790
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 593
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Ilustračný obrázok

Prinášame vám prehľad víkendových futbalových stretnutí.


7 h

Stavebné práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse na ľavom moste v dvoch etapách.


SITA 8 h
Ilustračné foto.

Pri štyroch dopravných nehodách počas uplynulého týždňa asistoval alkohol.


TASR 11 h
Na snímke bývalá štátna tajomníčka Monika J. vychádza z pojednávacej sály na Okresnom súde v Trnave v piatok 19. augusta 2022.

Okrem bývalej štátnej tajomníčky čelia obžalobe pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert K. a Peter V.


TASR 12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Jeden muž zmizol pred 24 rokmi s hotovosťou 665-tisíc korún, na piatich Kysučanov je vydaný európsky zatykač.


18. aug

Obvineného predviedli z hygienických dôvodov v overale.


13 h

Odstraňovanie prikazuje zákon, za nedodržanie povinnosti hrozia sankcie.


12 h

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 3. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 4. Štefan Vidlár: Je suis fan
 5. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 6. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 7. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 8. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 146
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 008
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 759
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 489
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 034
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 994
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 790
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 593
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu