Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch začala písať svoju históriu v roku 1946. Vo vtedajšej Československej republike existovala škola podobného zamerania iba v Mariánskych Lázňach. Akadémia od svojho vzniku do dnes vychovala vyše 9000 absolvent

ov, z ktorých mnohí sa stali významnými hoteliermi nielen u nás, ale aj vo svete.
„Za toto obdobie okrem zmeny priestorov prešla naša škola mnohými organizačnými prestavbami, menili sa názvy študijných odborov, zameraní ako aj učebné osnovy. Ako jedna zo šiestich škôl na Slovensku sme zaviedli v roku 1992 trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium v spolupráci s partnerskými školami v Hagu a Brede. Vypracovali sme učebný plán pre manažment hotelov a cestovných kancelárií,“ uviedol pre MY – Trnavské noviny riaditeľ školy Vojtech Arbet.
Študenti školy sa pravidelne zapájajú do národných a medzinárodných odborných súťaží, v ktorých sa umiestňujú na popredných miestach. Výborné výsledky dosahujú v jazykových olympiádach a športových súťažiach. Žiaci úspešne vykonávajú zahraničnú prax v Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku, Anglicku a na Cypre.
Učitelia pôsobiaci v škole sú autormi učebných osnov pre hotelové odbory a zamerania. Úzko spolupracujú so Zväzom hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociáciou somelierov, Rakúskou kuchárskou asociáciou a so zamestnávateľmi.
Škola má medzinárodnú certifikáciu s ratingom BBB, čo znamená vysoko erudovaná, profesionálna, výchovno-vzdelávacia inštitúcia. „To samozrejme zvýhodňuje našich absolventov na európskom trhu práce. Okrem toho sme členmi EU HOGA NETZ prostredníctvom ktorej sa zúčastňujeme medzinárodných kongresov a odborných súťaží. Aktívne sa zapájame do medzinárodných projektov,“ doplnil riaditeľ školy.
Nad rámec učebných osnov škola vytvára priestor pre kurzy dekoratívneho pečiva, someliersky kurz a kurz miešaných nápojov.
V súčasnosti sa o prijatie o štúdium uchádzajú absolventi základných škôl, ktorí sa počas päťročného štúdia ukončeného maturitou stávajú odborníkmi na širokú oblasť hotelierstva. Štúdium zahŕňa okrem všeobecných a odborných predmetov tiež výučbu dvoch svetových jazykov, možnosť získať výučný list v odbore čašník, prax vo vybraných hoteloch a účasť na odborných súťažiach.
Okrem päťročného štúdia, ukončeného maturitou, je na hotelovej akadémii možnosť vyššieho odborného štúdia pre absolventov stredných škôl. „Študijný odbor manažment hotelov a cestovných kancelárií poskytuje študentom dobre využiteľné poznatky pre túto vyhľadávanú špecializáciu. Štúdium končí získaním absolventského diplomu, ktorý deklaruje získanie vyššieho odborného vzdelania podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelania – ISCED 5.B “ upresnil V.Arbet.
„Za dlhodobo dosahované výborné výchovno- vzdelávacie výsledky a mimovyučovacie aktivity prepožičalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky škole čestný názov Ľudovíta Wintera v roku 1998,“ pochválil sa riaditeľ školy.

Skryť Vypnúť reklamu

Poskytujú Certifikát IES

Škola je certifikovaná na základe metodiky Internation Education Society (IES)
a podľa ratingových stupníc vychádzajúcich zo štandardov krajín Európskej únie. „Študenti po ukončení štúdia na našej škole si môžu zakúpiť certifikát IES. Je to jedinečný doklad , ktorý nemá v Európe alternatívu. Absolventi ho potrebujú, pretože trendom dnešnej doby je vlastníctvo objektívnych a porovnateľných dokladov o vzdelaní a kvalifikácii. Tento certifikát im kedykoľvek pomôže získať zodpovedajúce zamestnanie. O tomto medzinárodnom certifikáte sú informovaní nielen v európskych krajinách, ale i v USA a v Austrálii,“ vysvetlil riaditeľ školy.
Medzinárodný certifikát sa vydáva pre potreby trhu práce , sú o ňom informované hospodárske komory všetkých európskych krajín a významné podniky podľa želaní certifikovaných vzdelávacích subjektov.

Skryť Vypnúť reklamu

Dôraz kladú aj na praktické odborné predmety

Pestrá škála stredných odborných škôl je špecifická práve úzkym zameraním jednotlivých škôl na tie odborné predmety, ktoré tvarujú profil absolventov pre konkrétny odbor.
Na hotelovej akadémii v Piešťanoch medzi tieto predmety patrí technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov a prax.
Úlohou predmetu technika obsluhy je umožniť žiakom získať vedomosti a zručnosti z pravidiel spoločenského správania s dôrazom na vystupovanie a riešenie konkrétnych situácii pozitívnym a kultivovaným spôsobom. Tu sa formuje osobnosť pracovníka v obsluhe a jeho schopnosť primerane reagovať, poskytovať vysokú úroveň obsluhy a služieb zákazníkovi.
Odborný predmet technika obsluhy vyučujú počas prvých troch rokov päťročného štúdia. V prvom ročníku, kde je dotácia tri hodiny týždenne sa študenti oboznámia s pravidlami spoločenského správania, so základnými pravidlami stolovania, ako aj so základnými druhmi používaného inventáru. V rámci praktických cvičení študenti získavajú zručnosti v rámci nosenia tanierov, debarasovania tanierov, praktického prestierania podľa menu, ako aj cvičenie s podnosmi a táckami. Všetky tieto zručnosti a vedomosti, ktoré študenti získajú počas prvého roka, majú možnosť prezentovať na konci školského roka, kedy v prepojenosti s predmetom technológia prípravy pokrmov sa prezentujú svojim menu lístkom a jeho servisom.
V druhom ročníku už majú študenti zvládnuté zručnosti a nadobúdajú ďalšie. V tomto ročníku sa zoznámia s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s ich výrobou a odborným servisom.
Ďalšou zaujímavou témou je zložitá obsluha a najmä pre študentov zaujímavá časť, a to obsluha pri osobitných príležitostiach ako je banket, recepcia, či garden party.
V tomto ročníku každá trieda poriada cvičný banket pre svojich rodičov, kde za prítomnosti svojich učiteľov realizujú túto krásnu akciu a prezentujú to, čo sa naučili za dva roky na hotelovej akadémii. Je to prierez zručností a vedomostí študentov, počnúc zostavením slávnostnej tabule, nastieraním inventára podľa vhodne zvoleného menu, samotný servis jednotlivých jedál a nápojov.
V treťom ročníku je dominantnou časťou práca pri stole hosťa, kde študenti získavajú zručnosti pri podávaní a dochucovaní polievok, múčnikov, tranžírovaní mäsa, flambovaní dezertov a asi najobľúbenejšou kapitolou je príprava a podávanie miešaných nápojov.
Po treťom ročníku a absolvovaní predpísaného počtu hodín praxe môžu študenti vykonať dobrovoľnú záverečnú skúšku a získať výučný list v odbore kuchár-čašník.
Ďalším odborným predmetom je technológia prípravy pokrmov. Tento predmet obsahuje učivo, ktoré je rozložené do troch ročníkov podľa stupňa obtiažnosti. Zvládnutie učiva je predpokladom pre kvalifikované vykonávanie odborných činností pri príprave pokrmov v gastronomickej prevádzke. Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať základné vedomosti o potravinách, spracovaných surovinách, o ich zložení, akosti, skladovaní a manipulácii s nimi.
Žiaci sa oboznámia s činiteľmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu pokrmov počas tepelnej úpravy a so zmenami, ktoré nastávajú počas práce s potravinami a surovinami pri ich úprave. Naučia sa základné technologické postupy výroby, vedia pracovať s technologickými normami, starať sa o akosť výrobkov a majú zručnosti v základných technologických postupoch úpravy pokrmov v gastronomickej prevádzke. Učia sa správne kombinovať pokrmy, zostavovať jedálny lístok pri rešpektovaní zásad zdravej výživy. Osvoja si metodiku kalkulácie a výpočtu ceny pokrmu. Ovládajú prípravu a organizáciu svojho pracoviska, ošetrenie a údržbu zariadení, strojov a pomôcok, naučia sa pracovať hospodárne a ekologicky.
Ďalším predmetom je prax. Tento predmet dopĺňa odborné vzdelanie žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú pracovať. Zabezpečuje spojenie odbornej výchovy a teoretického vzdelávania so spoločenskou praxou, prehĺbenie vedomostí z odborných predmetov získaných v predchádzajúcich ročníkoch, osvojenie si praktických zručností a návykov v hotelových a pohostinských zariadeniach.
Učebnú prax vykonávajú študenti v treťom a štvrtom ročníku. „V treťom ju zabezpečujeme v našom odbytovom stredisku, teda v školskej jedálni. Študenti obsadzujú miesta na recepcii, majú službu pri zástupcoch školy, v kuchyni, sklade a samozrejme najväčšia časť študentov je rozdelená v jedálni a to tak, aby zabezpečili nielen obed, ale aj raňajky a večeru. Túto činnosť vykonáva periodicky každá tretiacka trieda jeden deň v týždni. Žiaci štvrtého ročníka absolvujú prax v konkrétnom zariadení mimo školy, v našom prípade sú to liečebné domy,“ doplnil riaditeľ školy.

Skryť Vypnúť reklamu

Zabezpečujú rôzne odborné akcie

Počas roka škola zabezpečuje odborné akcie ako je Deň šťastných detí, ktorý poriadajú pre detské domovy, ďalej sú to Gastro Vianoce a pri tejto príležitosti robia aj deň otvorených dverí pre študentov základných škôl. Ďalšou odbornou akciou je Valentínsky ples, Deň učiteľov, degustácia vín vrbovského vinohradníckeho rajónu a následne vyhodnotenie degustácie, Garden party. Na týchto odborných podujatiach študenti prezentujú svoje zručnosti, ako napríklad flambovanie palaciniek, banánov, ovocia, tranžírovanie kuraťa, filetovanie pstruha, porcovanie prasaťa, príprava miešaných šalátov, príprava miešaných nápojov, syrové a čokoládové fondue a ďalšie.
Najväčšou a najprestížnejšou akciou je národná súťaž Mladý sommelier, ktorej sa zúčastňujú študenti hotelových akadémií a stredných odborných učilíšť zo Slovenska a Česka. Tento rok sa uskutoční jej 7. ročník.

Medzinárodné projekty

V rámci projektu Leonardo zrealizovali medzinárodný projekt na tému: Zásady zdravej racionálnej výživy a nové trendy v príprave jedál pokrmov kuchýň z iných národov. Do programu boli zapojení študenti zo Španielska, Severného Írska, Česka a Slovenska.
Ďalší medzinárodným projektom je odborná stáž študentov HA vo Francúzsku a v Českej republike pod názvom O krok ďalej o stupeň vyššie.
Posledný projekt robili v spolupráci s obdobnými školami v Nemecku a Česku pod názvom Mládež a regióny spájajú Európu 2.
Študenti si počas stáže zdokonalili vedomosti a praktické odborné zručnosti na recepcii, v kuchyni a v obsluhe. Po návrate domov robili praktické prezentácie na rôznych odborných podujatiach. Cieľom projektov bolo pochopiť kultúru, mentalitu hostiteľskej krajiny a ich regionálnu a národnú gastronómiu.
Zrealizovali aj Kanadsko-maďarsko-slovenský projekt, ktorého cieľom bolo zabezpečiť vzdelávanie a prax v hotelových akadémiách tak, aby poskytli aktuálne vedomosti a zručnosti v nadväznosti na požiadavky trhu práce. Celý inovačný proces, hotelový a gastronomický manažment, bol založený na požiadavkách zamestnávateľov známy ako DACUM – metóda analýzy povolaní, ktorá predpokladá, že odborníci z praxe vedia najlepšie charakterizovať svoje povolanie, dokážu určiť svoje povinnosti a úlohy. Naplnenie postaveného cieľa projektu v konečnom dôsledku prinieslo úžitok nielen učiteľom, ale predovšetkým lepšie pripravených absolventov, schopných sa ľahšie aklimatizovať v trhových podmienkach.

Renáta Kopáčová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 6. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 9. Zelená Bratislava
 10. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 1. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 3. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 4. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 5. Bezbariérové vozidlo
 6. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 7. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 8. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 253
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 027
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 231
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 730
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 867
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 376
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 420
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 277
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 195
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 8 953
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Barter Market sa stal Ekologickým činom roka

Ocenili zámer podujatia vymieňať si oblečenie a rôzne veci.

Trnava

Obnova malého úseku historických hradieb bude drahšia

Dôvodom je zmena technológie statického zabezpečenia hradieb.

Z družstva ukradli tony obilia, hnojivo i naftu

Krádežami spôsobili škodu za viac ako 28-tisíc eur.

Na cintorínoch predĺžia otváracie hodiny už o týždeň skôr

Zároveň apelujú na dodržiavanie epidemiologických opatrení.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

V nemocnici v Čadci zomrel pacient na COVID-19

Čadca je červeným okresom, Kysucké Nové Mesto ostáva oranžovým.

Už ste čítali?