Sobota, 24. júl, 2021 | Meniny má VladimírKrížovkyKrížovky

Diskusia o spaľovni je stále aktuálna

Téme spaľovne v Trnave rezonuje. Ako sme vás už informovali, Krajský stavebný úrad v Trnave zrušil negatívne rozhodnutie stavebného úradu a vec vrátil na nové prejednanie. Stavebný úrad tak začal nové stavebné konanie. A práve v tom spočíva vecný spor med

zi stavebným úradom a nemocnicou. Podľa nej stavebný úrad nemal na základe rozhodnutia krajského stavebného úradu začať nové stavebné konanie, ale vec opätovne prejednať. Názor stavebného úradu je však ten, že ak mal splniť dikciu krajského stavebného úradu a osloviť všetkých opomenutých, nevidel nijakú inú šancu ako túto a preto si myslí, že postupoval v súlade so zákonom. Na tému spaľovne sme diskutovali v priestoroch našej redakcie s hovorcom mesta Pavlom Tomašovičom a zástupcom nemocnice Petrom Bahulom.

Skryť Vypnúť reklamu

Pavol Tomašovič – hovorca mesta Trnava
Kedy sa o téme spaľovne dozvedelo mesto?
Prvý krát sme sa o myšlienke spaľovne dozvedeli až po predložení jej investičného zámeru v roku 2003. Ten hovoril o tom, že sa tu bude spaľovať nielen odpad zo samotnej nemocnice, ale bude sa zvážať zo širokého okolia. Vtedy sme sa s týmto problémom stretli prvý krát. Pri konzultácii bol zámer opravený, pretože v pôvodnej forme by nebol priechodný. V ďalšom roku bol takto podaný na stavebný úrad s návrhom o stavebné povolenie.
Aká bola reakcia mesta?
Samozrejme, že vítame túto aktivitu, pretože je dôležité, aby podniky a akékoľvek inštitúcie na území mesta likvidovali svoj odpad v súlade s existujúcimi európskymi normami. Nakoniec je v súlade so zákonom a každý, kto podniká, musí riešiť odpadové hospodárstvo spôsobom ekologickým. V tom zmysle mesto aj postupovalo uvedomujúc si, že z hľadiska územného plánu mesta je nemocnicou vybraná lokalita problematická. Preto sme navrhovali lokalitu, ktorú sme v rámci územného plánu vyčlenili na likvidáciu odpadov, a teda územie súčasnej skládky. Nemocnici sme ponúkli možnosť za korunu odpredať pozemky a realizovať spaľovňu tam. Ponúkli sme jej riešenie, aby nevznikli zbytočné komplikácie na úrovni stavebného úradu alebo ochrany životného prostredia z hľadiska spaľovania.
Čím argumentovalo mesto a čo brali poslanci do úvahy pri rozhodovaní?
Hlavným argumentom mesta a odboru životného prostredia je nesúlad s územným plánom. Je potrebné vziať do úvahy dve roviny. Na to, aby spaľovňa nebezpečných odpadov vôbec mohla byť, je potrebný súhlas stavebného úradu, čiže stavebné povolenie. Stavebný úrad je prenesenou kompetenciou, ktorá podlieha normatívnym predpisom, ktoré určuje štát. Ide o rovinu, kde mesto je len účastník konania. Po predložení žiadosti o stavebné povolenie postupoval stavebný orgán podľa štátnej normy. Na základe toho vydal rozhodnutie, ktorým nepovolil stavbu. Ako dôvod uviedol nesúlad s územným plánom mesta. Záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky bude mať svoju platnosť definitívne až vtedy, keď bude splnená podmienka realizácie. Tá bude možná len v prípade zmeny negatívneho stanoviska mesta, ktoré s realizáciou navrhovanej činnosti nesúhlasí. Z tohto dôvodu stavebný úrad predložil záležitosť do mestského zastupiteľstva, aby posúdil oprávnenosť spaľovne s územným plánom mesta. To sa uznieslo, že nie je a stavebný úrad na základe toho konal. Nepovolil stavbu.
V čom spočívalo toto rozhodnutie?
Ako hlavný dôvod bol uvedený práve nesúlad s územným plánom mesta. Druhá rovina negatívneho rozhodnutia stavebného úradu spočíva v tom, že daný objekt sa nachádzajú v blízkosti obytnej zóny. Norma hovorí, že obytná zóna by mala byť minimálne vo vzdialenosti 700 metrov, kým táto je vo vzdialenosti 115 metrov. Čiže ani z hľadiska týchto technických noriem neboli naplnené skutočnosti. Krajský stavebný úrad však vydal rozhodnutie, v ktorom konštatuje, že vec ruší a vracia na opätovné prejednanie. Stavebný úrad na základe toho, aby naplnil požiadavku a oslovil všetkých účastníkov konania, vypísal nové stavebné konanie.
Účastníkov konania neoznačuje to ani krajský úrad. Nepovedal a nebol ochotný zadefinovať, koho tým konkrétne myslí. Na základe toho sme, samozrejme aby sme nikoho neopomenuli, pretože nijak inak nevieme osloviť všetkých, vyhlásili nové stavebné konanie.
Na čo upozornil krajský stavebný úrad?
Tvrdil, že spaľovňa je v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou mesta, čo je paradoxné, nakoľko mestskí poslanci, ktorí ho jediní môžu zo zákona schváliť, tvrdia opak. Ďalej upozornil stavebný úrad, že opomenul vlastníkov susedných pozemkov. A táto klauzula sa nedá naplniť nijak inak ako vypísaním nového konania. Vydaním rozhodnutia z hľadiska stavebného zákona jeden proces ukončený. Ak by krajský úrad chcel, mohol urobiť aj to, že by naše rozhodnutie zrušil a mohol vydať, že súhlasí. Keby to bola tak jasná záležitosť, tak krajský stavebný úrad mohol dokonca zrušiť naše rozhodnutie.
Chceme napraviť to, na čo nás upozorňuje krajský stavebný úrad. Jediná riešenie zo stavebného zákona, ako splniť túto dikciu tak, aby nám stavebné rozhodnutie opäť nebolo vrátené, aby sme nikoho neopomenuli, je vypísať nové konanie.
Vidíte v niečom nebezpečenstvo spaľovne?
K technológii sa vyjadriť neviem. Skôr vnímam tri roviny problému. Rovinu právnu, technickú a emocionálnu. Podľa môjho názoru sa zatiaľ postupovalo podľa právnych postupov. Krajský stavebný úrad nerozhodol opačne ako stavebný úrad, ale vrátil vec na prejednanie. Uznesenie mesta Trnava o nesúhlase s výstavbou spaľovne je stále platné a tak nie je naplnená požiadavka ministerstva, ktoré spaľovňu posudzovalo. Ak štátny orgán rozhodne v rozpore so stanoviskom mesta mal by niesť aj zodpovednosť. Občania iste reagujú aj emocionálne. Majú na to právo. V súlade so zákonom sú vyčlenené územia, ktoré by mali eliminovať všetky podobné spory. Územný plán sa schvaľuje zo zákona pre načrtnutie vývoja mesta a funkcií stavieb, zosúlaďuje všetky vzťahy v meste a nielen v nemocnici. Rozumiem snahám druhej strany a určite nejde o spor nemocnica verzus mesto. Tu nevidím problém a nemám dôvod z hľadiska mesta komentovať prácu stavebného úradu, pokiaľ sa nedopustí porušenia zákona. Potom je možné vyvodzovať dôsledky, hlavne ak by sa vydalo rozhodnutie ovplyvnené jednou zo zúčastnených strán.
Súčasné riešenie sa mi zdá z hľadiska občanov najčistejšie, aj keď kolega Bahula tvrdí, že je to inak. Predchádza sa tým možným pripomienkam, že by sa při rozhodovaní na niekoho zabudlo. Spor o výklad nemusel byť, ak by krajský stavebný úrad napísal jedným slovom, kto je ten opomenutý.

Peter Bahula – zástupca nemocnice
Ako sa doteraz riešil problém nebezpečného odpadu v nemocnici?
Niekoľko rokov dozadu sa odpad zneškodňovalo tak, že v areáli nemocnice fungovala spaľovňa pri kotolni. Tým, že sa začali pritvrdzovať normy na jeho likvidáciu, si už nemocnica nemohla dovoliť, aby ohrozovala svojich ľudí a občanov. Komunálny odpad sa odvážal. Ten nebezpečný a problematický sa s komunálnym odvážať nedal. Spaľovňa tam de facto existovala, ale de jure nebola v poriadku. Práve projekt švajčiarskej vlády mal riešiť problém zlej manipulácie s odpadom.
Takže švajčiarska vláda poskytla nemocnici grant?
Tu nejde o grant, ale o vecný dar. Nemocnica nedostane žiadne peniaze, aby ich mohla použiť na niečo iné - ako napríklad občania napísali v petícii, aby to nemocnica využila na nákup zdravotníckej techniky. Nemocnica dostáva konkrétnu technológiu. Nedostane ani halier na svoj účet. Žiadne finančné prostriedky nedostane ani ministerstvo zdravotníctva a ani slovenská vláda. Trnava len dostala na vedomie, že jednou z podmienok je, aby to bola stavba, ktorá ma riadne stavebné povolenie.
Aké pripomienky malo mesto?
Zo začiatku boli dve pripomienky. Eliminovali sme prvú, v ktorej malo mesto výhrady voči tomu, že by sa tam zvážal aj iný odpad a neriešilo by to problematiku nemocnice. Preto sme upravili celý koncept spaľovne a určili sme ju výhradne len na nemocničný odpad a odpad od neštátnych lekárov mesta.
Snažili sme sa tiež vysvetliť, že ide o technickú vybavenosť základnej funkcie nemocnice a tou je liečiť ľudí z Trnavy a trnavského regiónu. Už ošetrením pacienta v nemocnici vzniká odpad, ktorý je nebezpečný. Nie z hľadiska jeho spaľovania, ale z hľadiska možného infikovania iného zdravého človeka, či už návštevníka alebo personálu. To neznamená, že keď napríklad tampón zhorí v spaľovni a spalina z neho sa dostane cez filtre do komína, bude tento nebezpečný. Ľudia to však takto vnímajú. Po každom pacientovi vzniká komunálny odpad, ktorý sa odváža, ale aj odpad kontaminovaný pacientom ako sú tampóny, injekčné striekačky, odberovky a iné. Ten je nebezpečný a preto sa má likvidovať práve tam, kde vznikol.
Keď nemocnica dostala od mesta ponuku na odpredanie pozemku za korunu na území skládky, nesúhlasila s tým. Prečo?
Nemohla s tým súhlasiť. Súhlasila by, v minulosti, keby bol tento fakt známy pri tvorbe celého projektu už od začiatku. Alternatíva, ktorú navrhlo mesto sa síce dobre počúva, ale len dovtedy, kým sa nezačne hovoriť o peniazoch. Projektovať a stavať takúto spaľovňu v lokalite, ktorú navrhli, je o iných peniazoch, iných zdrojoch a inom časovom horizonte. Toto sme vysvetlili aj mestu na rokovaní. Bolo to v auguste na stretnutí zástupcu ministerstva zdravotníctva. Dokonca bol prítomný aj zástupca slovenskej agentúry pre životné prostredie. Ponúkli nám to riešenie, ale bola tam aj druhá otázka. Zástupca ministerstva sa opýtal, koľko by nám mesto dokázalo prispieť pretože by to bolo o iných prostriedkoch aj pre vyvolané investície a o inej spaľovni. Odpoveď znela, ani korunu. Nakoniec nemocnica ten vlastný pozemok má.
Po tom, čo odznel negatívny verdikt ste sa odvolali na Krajský stavebný úrad, ktorý rozhodnutie stavebného úradu zrušil a vec vrátil na nové prejednanie.
Na nové prejednanie a rozhodnutie a nie na nové konanie. Ten proces sa neskončil, ide stále o to isté konanie. Mesto tvrdí, že stavebný úrad oprávnene zvolal nové konanie, lenže podľa zákona mal vec prejednať a vydať nové rozhodnutie v tom istom konaní. Keď vypísal nové konanie ako je ukončené to pôvodné? Krajský stavebný úrad vyslovil, že nevznikol rozpor s územným plánom mesta. Toto je podstata jeho rozhodnutia.
Akým spôsobom sa bude vec opätovne prejednávať?
Tým, že to bolo zverejnené verejnou vyhláškou, beží termín podľa zákona. Dotknutí, ktorí na to boli upozornení, ale aj účastníci, sa majú možnosť v zákonných lehotách vyjadriť. Pokiaľ podajú svoje pripomienky, stavebný úrad sa nimi bude zaoberať a na základe celkového zhodnotenia vydá rozhodnutie. My sme museli preukázať že spaľovňa neškodí. Pokiaľ ktokoľvek v stavebnom konaní tvrdí opak, musí toto tvrdenie preukázať. Stavebný úrad je povinný prihliadať len na preukázanú námietku. Čakáme na pripomienky a my sa k nim vyjadríme.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 3. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 4. Od Česka až po Jadran
 5. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 6. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu?
 7. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 8. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci
 9. Deti často nie sú na letnú škôlku alebo tábor vhodne pobalené
 10. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. Riziko úrazov je počas letných prázdnin vyššie
 3. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 4. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 5. Tatravagónka Poprad ponúka stabilnú prácu a kariérny rast
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Svet bude fungovať na dátach a tie sú pre Slovensko priorita
 9. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti
 10. VÚB banka ešte viac posilní leasingové služby
 1. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 12 040
 2. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 6 574
 3. Vedci skúmali slovenskú magnéziovú minerálku. Výsledok prekvapí. 6 206
 4. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 889
 5. Pätnásť miest v Rakúsku na letné potulky 5 581
 6. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 873
 7. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 291
 8. Od Česka až po Jadran 3 183
 9. Nový Volkswagen Polo GTI prináša radosť z jazdy s dvojlitrom! 2 739
 10. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 2 405
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Ponúka vo vile neďaleko centra mesta Senica.


SITA 18m
Ilustračná fotka

Trnavská župa prevádzkuje päť veľkokapacitných očkovacích centier, budovať ďalšie už neplánuje.


2 h
Nemocnica Dunajská Streda

Pôjde však o platenú službu.


SITA 8 h
Kaštieľ je príkladom klasicistickej architektúry, preslávený menom rodiny Brunsvik, hudobným géniom Ludwigom van Beethovenom, či rozáriom grófky Chotekovej, Dolná Krupá

Najznámejší je kaštieľ viac ako dvesto rokov spájaný s menom hudobného génia Ludwiga van Beethovena.


SITA 20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Oznamovateľ upozornil na hrubé porušenie technológie pri realizácii havarijného chladiaceho systému.


TASR 23 h

Muža aktuálne obvinili z nedovoleného ozbrojovania.


4 h

Na miesto udalosti smeruje zisťovateľ príčin požiarov.


20 h

Dagmar Kačírekovú nahradí na poste prednostu okresného úradu Rastislav Kňaze.


23. júl

Už ste čítali?