Piatok, 3. december, 2021 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Ako môže pripravovaná novela VŠ zákona ovplyvniť smerovanie vysokého školstva na Slovensku?

Pýtame sa rektora UCM v Trnave - prof. Ing. Romana Boču, DrSc.

prof. Ing. Roman Boča, DrSc, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnaveprof. Ing. Roman Boča, DrSc, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Zdroj: UCM v Trnave)

V súčasnom období sa skloňuje v médiách koaličná kríza a pandemická situácia so šírením COVID-19 a z toho dôvodu zaniká v médiách pre vysoké školy a univerzity na Slovensku a aj celé Slovensko veľmi dôležitá téma – pripravovaná zmena vysokoškolského zákona.

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením ministra školstva Branislava Gröhlinga bola potichu pripravená novelizácia vysokoškolského zákona č.131/2002 Z.z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Po tom, ako sa dostalo jej znenie na verejnosť, a teda i do rúk predstaviteľov vysokých škôl, vyvolala znepokojenie a obavy u značnej časti akademickej obce a zamestnancov vysokých škôl, pretože nebola vôbec diskutovaná a prerokovaná s oficiálnou reprezentáciou vysokých škôl – teda Slovenskou rektorskou konferenciou, ďalšími reprezentáciami študentov a ani zástupcami vysokých škôl na Slovensku. Jej znenie vyvolalo pobúrenie a odpor.

Oslovila som rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc., ako on vníma celé dianie okolo prípravy novely.

Pán rektor, ako vnímate celú túto situáciu? Čo považujete za najväčší resp. zásadný problém, ktorý sa urobil v procese prípravy novely zákona z dielne MŠVVaŠ SR?

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave jasne vyjadrila svoj pohľad a postoj k situácii viacerými oficiálnymi vyjadreniami na grémiách univerzity a tiež oficiálnymi dokumentami publikovanými na verejnosti.

Konkrétne ide o:

A) Vyhlásenie orgánov akademickej samosprávy UCM

zo 4.2.2021, kde bol vyjadrený postoj k pripravovanému zákonu nasledovne:

Orgány akademickej samosprávy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Akademický senát UCM, vedenie UCM a vedenia jej fakúlt kategoricky odmietajú súčasné kroky Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky spojené so zmenou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Ministerstvo touto novelou zákona získa politický vplyv v rozhodovacích a riadiacich mechanizmoch vysokých škôl, čím vracia stav vzťahu štátu (ministerstva) a vysokých škôl pred rok 1989, ignorujúc tým fundamentálne výdobytky „Nežnej revolúcie“ iniciovanej najmä študentami vysokých škôl, ktorí okrem iného žiadali aj garanciu akademických slobôd. AS UCM a vedenie UCM vyzývajú ministerstvo školstva, aby predmetný návrh a obdobné jeho varianty stiahlo z procesu pripomienkového konania, a aby pristúpilo k dialógu s reprezentáciami vysokých škôl, ako aj s predstaviteľmi akademickej obce.

Ďalej sa vo vyhlásení píše:

Odmietame, aby sa pod pláštikom reformy vysokých škôl riešili zástupné a nepodstatné témy, sme jednoznačne proti tomu, aby politici vstupovali do riadenia vysokých škôl. Žiadame riešiť skutočné problémy vysokého školstva na Slovensku, ktorými je masívny odchod študentov do zahraničia, dlhodobé podfinancovanie vysokých škôl a nevyvážená podpora a klientelistický prístup k rozvoju vysokých škôl na Slovensku.

Akademický senát UCM, vedenie UCM a vedenia jej fakúlt podporujú ostatné vyhlásenia legitímnych reprezentácií vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl Slovenskej republiky.

Dôležitým je tiež dokument

B) Manifest orgánov akademickej samosprávy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý bol 2-3-2021 vydaný a schválený zákonnými orgánmi akademickej samosprávy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Z dokumentu:

Ostro a nekompromisne odmietame pripravovanú novelu zákona o vysokých školách predstavenú ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom a štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom v podobe, ktorá popiera vymoženosti nežnej revolúcie, za ktoré bojovali a vybojovali práve študenti vysokých škôl.

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a vedenie univerzity na čele s jej rektorom ostro protestujú voči svojvôli ministra školstva vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga a žiadajú návrh zákona nepredložiť do legislatívneho procesu. Týmto krokom sa pripájame k obdobným manifestom ostatných slovenských vysokých škôl.

Ktoré hlavné problémy, resp. problematické oblasti, vidíte zo svojho pohľadu? Prečo je pripravená novela zákona pre univerzity neprijateľná?

Už v uvedených vyhláseniach, či už našej univerzity prípadne rektorov ďalších slovenských univerzít i oficiálnej reprezentácie v podobe Slovenskej rektorskej konferencie, sa uvádzajú hlavné dôvody protestu a odmietnutia pripravenej novely:

- pripravený dokument stojí na princípe štátneho dirigizmu v podobe zasahovania do autonómie a ovládnutia samosprávy vysokých škôl orgánom stojacim mimo orgánov akademickej samosprávy v podobe správnej rady ovládateľnej ministrom školstva,

- sú v ňom zakomponované znižovania kompetencií orgánov akademickej samosprávy, ktorými sú akademický senát univerzity, rektor univerzity, akademické senáty fakúlt a dekani fakúlt,

- zásadné zmeny v spôsobe voľby resp. výberu rektora vysokej školy a ustanovenia dekanov fakúlt,

- následne i schvaľovanie rozpočtu vysokej školy štátom obsadzovanou správnou radou,

- svojvoľné nakladanie správnej rady s majetkom verejnej vysokej školy,

- možnosť odoberania kompetencií akademickému senátu univerzity,

- rušenie práve vytvorených konzorcií vysokých škôl,

- násilné „svadby“ (teda zlučovanie) vysokých škôl správnou radou bez racionálneho podkladu,

- novokreovaná správna rada nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je stanovený mechanizmus na demokratické odvolanie jej člena.

Je podľa Vás vhodné pripravovať takýto zásadný dokument v tomto období, keď univerzity chystajú a pracujú na komplexnej akreditácii teda na príprave materiálov, ktoré potvrdia ich činnosť a celkovo opodstatnenosť a kvalitu ich aktivít? Nehovoriac i o súčasnej pandemickej situácii a teda nemožnosti osobných stretnutí na prediskutovanie jednotlivých oblastí novely?

Z celkového Vášho pohľadu, aký dopad by malo prijatie takto pripravenej novely na vysoké školstvo na Slovensku?

Nie, nie je teraz vhodné obdobie na takéto zásadné dokumenty, čo myslím všetci, okrem ministerstva, vnímame.
A čo by sa zmenilo prijatím novely v tomto znení? Zmenili by sa celkovo podmienky činnosti VŠ práve vtedy, keď sa prispôsobujú veľmi náročnému novému komplexnému systému akreditácie. Narušilo by sa niekoľko zásadných dlhodobo aplikovaných princípov a úprav postavenia a činnosti vysokých škôl (akreditácia, financovanie, inštitucionálne zmeny a správa vysokej školy, grantové inštitúcie), pričom jednotlivé zapracované úpravy nie sú vzájomne v súlade.

Úplne tvrdo povedané, výsledkom takto schváleného zákona by bolo možné dokonca až "rabovanie" vysokých škôl - o talenty, o prístroje, presun materiálneho vybavenia podľa ľubovôle správnej rady, ktorá bude stáť nad akademickými orgánmi vysokých škôl. Nehovoriac o finančnej podpore v závislosti od toho, ako ktorý rektor bude "poslušný".

Práve to zasahovanie štátu do činnosti a samosprávy vysokých škôl a narušenie princípov inštitucionálnej autonómie vysokých škôl a akademickej samosprávy - to je vrhnutie vysokých škôl naspäť o niekoľko desaťročí. Fakticky sa jedná o formu zoštátnenia verejných vysokých škôl.

Vo viacerých rozhovoroch ste sa snažili upriamiť pozornosť na reálne problémy, ktoré ohrozujú vysoké školy a celkovo celú našu spoločnosť, ak sa nezačnú rýchlo a zmysluplne riešiť. Môžete ich prosím zadefinovať?

Nielen tento zákon, ale celá legislatíva a úsilie ministerstva i vlády by malo smerovať k základným problémom, ktoré sú:

- Dlhodobé podfinancovanie vedy, výskumu a celkovo vysokých škôl - naše vysoké školstvo je financované dlhodobo na nedostatočnej úrovni. A ešte aj dnes, keď je možné získať a saturovať potreby univerzít vo vyššej miere prostredníctvom finančných prostriedkov z Plánu obnovy, vedenie ministerstva „nezatlačilo“ dostatočne, a nepodarilo sa im vybojovať adekvátnu finančnú sumu, ktorá by výrazne napomohla k rozvoju vedy, výskumu i vysokoškolského vzdelávania. Suma vo výške približne 200 miliónov eur vyčlenená na hĺbkové reformy vysokého školstva v navrhovanom objeme považujem nielen ja za absolútne nedostatočnú, ale celá Slovenská rektorská konferencia (SRK) až za kriticky nedostatočnú a z hľadiska investičných stimulov do rozvoja vysokého školstva za demotivujúcu.

- Ministerstvo ešte navyše tento rok znížilo rozpočet univerzít o cca 7 percent financií a avizuje, že v ďalších rokoch to bude ešte viac. Je to absolútne neprijateľné a kontraproduktívne. Príklad: firma sa rozhodne skvalitniť vozový park a zamieňa zastarané vozidlá najnovším modelom ŠkodaOctavia. Bez navýšenia financií je to nezmysel. A ak sa chce prezentovať medzinárodnou kvalitou, tak nakúpi najnovšie modely od istej nemeckej firmy, ale bez navýšenia peňazí. Takýto ekonomický nezmysel vymyslel Útvar hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií, ktorý navrhuje krátiť dotácie verejných vysokých škôl o desiatky miliónov EUR pri požiadavke navýšiť ich kvalitu. „To dá rozum“. Slovenské univerzity sú jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku (21 tisíc zamestnancov, to nie je „Klubík 500“, ale 40 x väčší zamestnávateľ). Na Slovensku študuje 130 tisíc študentov vysokých škôl.
Výsledkom práce univerzít je najkvalitnejšia pracovná sila a predvoj pokroku – lekári, právnici, učitelia, inžinieri, prírodovedci, informatici, výskumníci, konštruktéri, zdravotníci, pracovníci vo verejnej správe, ale aj umelci a pracovníci v spoločenských a humanitných oblastiach a nehanbime sa priznať, že elita národa.

- Odliv mladých ľudí a ich odchod študovať do zahraničia – vo vysokej miere spôsobené i „masírovaním“ a vyjadrovaniami i najvyšších štátnych predstaviteľov v médiách o „nekvalite“ slovenských vysokých škôl. Ide o dlhodobý problém, ktorý by mal znepokojovať nielen vládne špičky príp. predstaviteľov univerzít, ale celkovo obyvateľstvo na Slovensku. Ak bude tento trend pokračovať, hrozí nám, že nebude mať kto ošetrovať ľudí, riadiť podniky, robiť kvalitný výskum ... a tak by som mohol pokračovať. Veľkú úlohu v tom, aby takýto katastrofický scenár nenastal, však môžu zohrať i médiá, ktoré by namiesto deklarovania, ako sú naše školy vraj nekvalitné, mali skôr pozitívne propagovať, čo všetko sa na našich univerzitách rieši, aké projekty, promovať tiež úspešných absolventov a celkovo zaujímavé aktivity, ktorými napríklad vysoké školy prispievajú i k životu v regiónoch .

- Nedokonalý a nedostatočný systém nastavenia procesov v oblasti podpory študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Toto je tiež veľký balík závažných problémov nadväzujúcich na predošlé – pokiaľ sa nám nepodarí napr. prostredníctvom stabilizačných štipendií a stabilizačných bytov motivovať a stabilizovať našich mladých študentov, doktorandov a postdoktorandov, nebude mať kto učiť, skúmať a pracovať pre prospech spoločnosti. Ja, ako rektor univerzity, nemám možnosti a ani prostriedky, prípadne len veľmi obmedzené, ako podporiť a udržať tu mladých vzdelaných ľudí. Tých stimulov a spôsobov podpory môže byť ešte oveľa viac, vypichol som dva, ktoré považujem za mimoriadne dôležité.

Univerzity sa, v tomto prípade pripravovanej novely, dá sa povedať, pomerne rýchlo aktivizovali a začali sa vyjadrovať a robiť kroky, ktorými chceli upozorniť tak ministerstvo, ako i vládu a celú verejnosť, čo sa potichu na ministerstve chystá a hlavne, vyjadrili zásadný nesúhlas so spôsobom prípravy novely a jej nekomunikáciu s relevantnými zástupcami z univerzít.
Čo bolo tou „poslednou kvapkou“, že niektoré pristúpili až k štrajkovej pohotovosti, príp. ako v našom prípade, dôrazne vyjadrili protest a nesúhlas oficiálne vydanými vyhláseniami?

Zásadný prvý problém je v tom, že ministerstvo pripravovalo novelu potichu, bez účasti zástupcov reprezentácie vysokých škôl na základe podkladov od mimovládnych organizácií a rôznych nereprezentatívnych zoskupení. Chýba napríklad analýza od nezávislého zahraničného auditora, napr. od Asociácie európskych univerzít (EUA).

Až po prvých protestoch a zosilnení tlaku na ministerstvo, v čase, keď už bolo zo strany štátneho tajomníka ministerstva L. Paulisa deklarované, že sa novela posunie do legislatívneho procesu (čo bola asi tá posledná kvapka) a až na nátlak vysokých škôl a pod hrozbou ich štrajkov, bola zo strany MŠVVaŠ SR deklarovaná ochota o pripravovanej novele s akademickou obcou a zástupcami reprezentácií vôbec začať diskutovať.
Arogancia predstaviteľov Ministerstva školstva však pokračuje a naďalej ignoruje jasne formulované požiadavky Slovenskej rektorskej konferencie.

Už samotný spôsob prípravy novely zákona je prejavom neakceptovateľného politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl. Možno práve tento spôsob komunikácie resp. nekomunikácie zo strany predstaviteľov vlády, ktorej základným heslom a princípom činnosti je transparentnosť a otvorenosť, je úplne primárnym problémom, ktorý celú situáciu okolo pripravovanej novely vysokoškolského zákona, vyvolal.

Čo sa týka obsahu pripravenej novely - smeruje k likvidácii akademickej samosprávy a demokratických slobôd a ovládnutia vysokých škôl prípadnými mocenskými záujmami a politickými vplyvmi.

Jednoducho - je potrebné začať a intenzívne riešiť diskusiu s legálnymi reprezentáciami vysokých škôl, predovšetkým so Slovenskou rektorskou konferenciou. Pripomienkovanie dokumentu nie je namieste, nakoľko predložený dokument stojí na úplne závadných pilieroch.

Predložená „novela“ je rakovinový novotvar, ktorý treba včas vyrezať. Vychádza z túžby zatiaľ nerozkrytých, ale aj známych lobistických skupín. Je zrejmé, že minister školstva sa pohráva s granátom, ktorý mu môže vybuchnúť v rukách. Spomeňme si na „Paríž 1968“.

Zhovárala sa. Ing. Jana Štefánková, Ph.D
vedúca oddelenia práce s verejnosťou UCM

V univerzitnom meste Trnava, 19.3.2021

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tento rok turizmu neprial
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 3. Máš rád výzvy? Zmeň svet a urob veci inak, teraz
 4. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 5. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 6. Opäť sme na dobrej vlne
 7. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 8. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 9. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 10. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 1. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 3. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 4. Opäť sme na dobrej vlne
 5. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 6. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 10. Tento rok turizmu neprial
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 16 303
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 14 402
 3. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 9 981
 4. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 765
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 787
 6. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 5 488
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 5 422
 8. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 4 976
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 3 958
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 760

Blogy SME

 1. Naďa Serafínová: Komentár autora: Zdravotníci, sme s vami
 2. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 3. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 4. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 5. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 6. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 7. Monika Vojčíkova: Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.
 8. Martin Bohoš: Europol počas akcie zameranej na Money Muling identifikoval viac ako 18 000 „bielych koní“, zatkol takmer 2 000 z nich
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 13 438
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 991
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 7 695
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 076
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 737
 6. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 736
 7. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 712
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 568
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Vodojem i areál strážia 24 hodín denne. Časť rozľahlého pozemku Trnavskej vodárenskej spoločnosti by chcela využiť samospráva. Zisťovali sme, na čo.


6 h

Bročka uviedol, že mobilný skatepark by mal byť prechodným stupňom k realizácii väčšieho projektu.


TASR 9 h

Trnavský zberateľ historických pohľadníc Adrián Selnekovič prináša aj pre rok 2022 nový historický kalendár starej Trnavy. V poradí deviate vydanie si môžete kúpiť tak, ako býva zvykom, v predvianočnom období.


12 h

Ján T. svoju chybu v prípade polyfunkčnej budovy Centroom odmietal.


SITA 12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V okresoch Rimavská Sobota a Revúca PCR testy potvrdili veľa infikovaných covidom.


1. dec

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


11 h

Odporúčajú ľuďom, aby sa pohybovali v skupinkách.


17 h

Dlhoročná folkloristka, speváčka, členka folklórnych skupín a propagátorka ľudovej kultúry a zvykov našich predkov Martina Žabčíková zomrela 29. novembra vo veku 37 rokov.


17 h

Blogy SME

 1. Naďa Serafínová: Komentár autora: Zdravotníci, sme s vami
 2. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 3. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 4. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 5. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 6. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 7. Monika Vojčíkova: Vládny hochštapler a jeho/našich/ 500 eur.
 8. Martin Bohoš: Europol počas akcie zameranej na Money Muling identifikoval viac ako 18 000 „bielych koní“, zatkol takmer 2 000 z nich
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 13 438
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 991
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 7 695
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 076
 5. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 737
 6. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 736
 7. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 712
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 568
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu